Hotărârea nr. 534/2007

Hotărârea 534/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru locuinte unifamiliale D+P+E+M, str. Mărginasă nr. 27 bis.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuințe unifarniliale D+P+E+M str. Mărginașă nr. 27 bis

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară, '

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru locuințe unifarniliale D+P+E+M, str. Mărginașă nr. 27 bis - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 64245/ 43/ 09.08.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuințe unifarniliale D+P+E+M, str. Mărginașă nr. 27 bis, beneficiar I-arkas Mihai;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 31940/8827/14.06.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuințe unifarniliale D+P+E+M, str. Mărginașă nr. 27 bis, beneficiar Farkas Mihai, prin care se stabilesc reglementările privind regimul de înălțime D+P+E+M, amplasarea, parcarea/ gararea auto, ocuparea terenului POT= 31,15%, CUT= 0,82ADC/ mp teren se încadrează în indicii zonei (POTmax= 35% și CUTmax= 0,9 ADC/ mp teren- UTR=L3c), precum avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 31940/8827/14.06.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 534 din 28 august 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)