Hotărârea nr. 533/2007

Hotărârea 533/2007 - Aprobarea P.U.Z. si P.U.D. pentru servicii, dotări, sedii, statie de betoane, str. plevnei nr. 73-97.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și Planului Urbanistic de Detaliu pentru servicii, dotări, sedii, stație de betoane str. Plevnei nr. 73-97

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. și P.U.D. pentru servicii, dotări, sedii, stație de betoane, str. Plevnei nr. 73-97 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 63996/ 43/ 13.08.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal și Planului Urbanistic de Detaliu pentru servicii, dotări, sedii, stație de betoane, str. Plevnei nr. 73-97, beneficiară: SC GANELI PRODEXIM SRL;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 13981/8506/27.03.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Planul Urbanistic de Detaliu pentru servicii, dotări, sedii, stație de betoane, str. Plevnei nr. 73-97, beneficiară: SC GANELI PRODEXIM SRL, și regulamentul aferent P.U.Z., privind încadrarea funcțională, circulațiile, accesele, echiparea edilitară, tipul de parcelare, amplasarea construcțiilor pe parcele, regimul de înălțime, regimul de construire, indicii de ocupare teren pentru zona funcțională , precum avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 13981/8506/27.03.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.Nr. 533 din 28 august 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)