Hotărârea nr. 532/2007

Hotărârea 532/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru depozit de instalatii electrice si show-room, str. Oradiei f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI C L U .1 - NA P O C A

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru depozit de instalații electrice și show-room str. Oradiei fn

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru depozit de instalații electrice și show-room, str. Oradiei fn - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 66037/ 43/ 10.08.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru depozit de instalații electrice și show-room, str. Oradiei fn, beneficiară SC PRAGMATIC COMPREST SRL;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 33613/8669/23.05.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru depozit de instalații electrice și show-room, str. Oradiei fn, beneficiară SC PRAGMATIC COMPREST SRL, prin care se stabilesc reglementările privind regimul de înălțime P+E, amplasarea, parcarea/ gararea auto, ocuparea terenului POT= 39,57%, CUT= 0,73 ADC/ mp teren se încadrează în indicii zonei (POTmax= 50% și CUTmax= 10 mc/ mp teren- UTR=A2), precum avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 33613/8669/23.05.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 532 din 28 august 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)