Hotărârea nr. 531/2007

Hotărârea 531/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru locuintă cu două apartamente cuplate D+P+E, zona „În jurul Pârâului Sec”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - N A P O C A

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuință cu două apartamente cuplate D+P+E zona „In jurul Pârâului Sec”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru locuință cu două apartamente cuplate D+P+E, zona „în jurul Pârâului Sec” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. Nr. 64324/ 43/ 13.08.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuință cu două apartamente cuplate D+P+E, zona „în jurul Pârâului Sec”, beneficiar Vaida Simion;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 29701/8610/27.04.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

H O TÂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuință cu două apartamente cuplate D+P+E, zona „în jurul Pârâului Sec”, beneficiar Vaida Simion prin care se stabilesc reglementările privind regimul de înălțime D+P+E, amplasarea, parcarea/ gararea auto, ocuparea terenului POT= 35%, CUT= 0,86ADC/ mp teren se încadrează în indicii zonei (POTmax= 35% și CUTmax= 0,9 ADC/ mp teren- UTR=L3a ), precum avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 29701/8610/27.04.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 531 din 28 august 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)