Hotărârea nr. 530/2007

Hotărârea 530/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru ansamblul de zece locuinte familiale cuplate P+E, str. Romul Ladea f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI C L U J - NA PO C A

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru ansamblu de zece locuințe familiale cuplate P+E str. Romul Ladea fn.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru ansamblu de zece locuințe familiale cuplate P+E, str. Romul Ladea fn. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. nr. 64795/ 43/ 13.08.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru ansamblu de zece locuințe familiale cuplate P+E, str. Romul Ladea fn., beneficiar Crăciun Sergiu Constantin;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 25412/8722/06.06.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 2 și 45 din Legea nr 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru ansamblu de zece locuințe familiale cuplate P+E, str. Romul Ladea fn., beneficiar Crăciun Sergiu Constantin, prin care se stabilesc reglementările privind regimul de înălțime P+E, amplasarea, parcarea/ gararea auto, ocuparea terenului POT= 35%, CUT= 0,9ADC/ mp teren se încadrează în indicii zonei (POTmax= 35% și CUTmax= 0,9 ADC/ mp teren- UTR= CM3 ), precum avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 25412/8722/06.06.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.Nr. 530 din 28 august 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)