Hotărârea nr. 529/2007

Hotărârea 529/2007 - Aprobarea P.U.Z. si P.U.D. pentru construire si extindere locuinte, str. Viile Dâmbului Rotund.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire și extindere locuințe str. Viile Dâmbului Rotund

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. și P.U.D. pentru, construire și extindere locuințe, str. Viile Dâmbului Rotund - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 65181/ 43/ 13.08.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal și Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire și extindere locuințe, str. Viile Dâmbului Rotund, beneficiară: SC PRIMDIESEL TAXI SRL;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 42441/8797/14.06.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire și extindere locuințe, str. Viile Dâmbului Rotund, beneficiară: SC PRIMDIESEL TAXI SRL, și regulamentul aferent P.U.Z., privind încadrarea funcțională, circulațiile, accesele, echiparea edilitară, tipul de parcelare, amplasarea construcțiilor pe parcele, regimul de înălțime P+E și P+2E, regimul de construire, indicii de ocupare teren pe fiecare zonă funcțională, precum avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 42441/8797/14.06.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 529 din 28 august 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)