Hotărârea nr. 528/2007

Hotărârea 528/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru două imobile de birouri D+P+2E, str. Bună-Ziua.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI C L U .1 - N A P O C A

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru două imobile de birouri și locuințe D+P+2E str. Bună- Ziua

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru două imobile de birouri și locuințe D+P+2E, str. Bună- Ziua - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 64242/ 43/ 20.08.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru două imobile de birouri și locuințe D+P+2E, Str. Bună- Ziua, beneficiar: Oargă Cosmin;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 46457/8766/14.06.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru două imobile de birouri și locuințe D+P+2E, str. Bună- Ziua, beneficiar: Oargă Cosmin, prin care se stabilesc reglementările privind regimul de înălțime, amplasarea, accesul, parcarea/gararea auto, ocuparea terenului POTmax = 35%, CUT = 0,9 ADC/mp. teren (UTR= L3c), precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 46457/8766/14.06.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Președinte de ședință,


Contrasemnează:


Nr. 528 din 28 august 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)