Hotărârea nr. 527/2007

Hotărârea 527/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru construire sediu birouri si laboratoare – str. Busuiocului nr. 58.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

pentru construire sediu birouri și laboratoare - str. Busuiocului nr. 58

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.I). pentru construire sediu birouri și laboratoare pe strada Busuiocului nr. 58 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 66322 din 13.08.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului urbanistic de detaliu pentru construire sediu birouri și laboratoare pe strada Busuiocului nr. 58, beneficiară: S.C. Centrul de Mediu și Sănătate S.R.L..

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 30794/8580 din 02.05.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru construire sediu birouri și

laboratoare pe strada Busuiocului nr. 58, beneficiară: S.C. Centrul de Mediu și Sănătate S.R.L. prin care se reglementează condițiile urbanistice de ocupare a terenului și organizarea incintei pentru realizarea construcției propuse cu D+P+E. Se asigură acces auto și parcare pe parcelă, în partea din spate. Amenajările incintei constau în alei carosabile și pietonale, platformă de parcare, spațiu verde și sistematizarea verticală.

Se propun POT=25 % și CUT= 0,7, UTR= L2.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 30794/8580 din 02.05.2007.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 527 din 28.08. 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)