Hotărârea nr. 526/2007

Hotărârea 526/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru ansamblul de locuinte colective si spatii comerciale D+P+3E, str. Colonia Borhanci – blocurile D1, D2, D3, D4.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru ansamblu de locuințe colective și spații comerciale D+P+3E str. Colonia Borhanci — blocurile Dl, 1)2, D3,1)4

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea I’.U.D. pentru ansamblu de locuințe

colective și spații comerciale D+P+3E, str. Colonia Borhanci - blocurile Dl, 1)2,1)3, 1)4 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 66454/ 43/ 13.08.2007 al Direcției urbanism prin care se propune

aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru ansamblu de locuințe colective și spații comerciale D+P+3E, str. Colonia Borhanci - blocurile Dl, D2, D3, D4, beneficiară: Tarcea Lucia.

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr.

39295/8855/14.06.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru ansamblu de locuințe colective și spații comerciale D+P+3E, str. Colonia Borhanci - blocurile Dl, 1)2, 1)3, D4, beneficiară: Tarcea Lucia, prin care se stabilesc reglementările privind regimul de înălțime D+P+3E, amplasarea, parcarea/ gararea auto, ocuparea terenului POTmax= 28%, CUT= 1,1 ADC/ mp teren ( POTmax= 35%, CUTmax= 1,4 ADC/ mp teren- conform PUZ), precum avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 39295/8855/14.06.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Președinte de ședință, ^zNng. Horea Ioan Flore^j,


.eyretarul n            i,

/ Jr. Auri           e

Nr. 526 din 28 august 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)