Hotărârea nr. 525/2007

Hotărârea 525/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru imobil de birouri, S+P+3E la 7E, str. Dorobantilor nr. 48

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI C L U .1 - N A 1’ O C A

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil de birouri, S+P+3E la 7E str. Dorobanților nr. 48

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru imobil de birouri S+P+3E la 7E, str. Dorobanților nr. 48 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.66241/ 43/ 13.08.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil de birouri, S+P+3E la 7E, str. Dorobanților nr. 48, beneficiar: Dozesc Valentin;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 22955/8667/02.05.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobil de birouri, S+P+3E la 7E, str. Dorobanților nr. 48, beneficiar Dozesc Valentin, prin care se stabilesc reglementările privind regimul de înălțime, amplasarea, accesul, parcarea/gararea auto, ocuparea terenului POT = 50%, CUT = 3 ADC/mp. teren (POT max. = 80%, CUT max. = 3,6 ADC/mp. teren), precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 41266/8699/23.05.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


edinte de ședință,Nr. 525 din 28 august 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)