Hotărârea nr. 524/2007

Hotărârea 524/2007 - Aprobarea P.U.Z. pentru cartier „Dâmbul Rotund”, zona str. Viile Dâmbului Rotund – str. Dropiei.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Cartier “Dâmbul Rotund”, zona str. Viile Dâmbului Rotund - str. Dropiei

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea I’.U.Z. pentru Cartier •“ Dâmbul

Rotund”, zona str. Viile Dâmbului Rotund - str. Dropiei - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 64496/ 43/ 06.08.2007 al Direcției urbanism prin care se propune

aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Cartier “ Dâmbul Rotund”, zona str. Viile

Dâmbului Rotund - str. Dropiei, beneficiari: Popa Daniela și asociații;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 36384/ 8760/06.06.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru Cartier “ Dâmbul Rotund”, zona str. Viile Dâmbului Rotund — str. Dropiei, beneficiari: Popa Daniela și asociații, prin care se reglementează încadrarea funcțională în UTR= L3d- subzona de locuințe individuale mici cu max. P+1E+M și UTR= L2- subzona locuințelor situate pe versanți slab construii, cu max. P+M, circulațiile, alinierea construcțiilor, edificabilul pe parcele, precum avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 36384/ 8760/ 06.06.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 524 din 28 august 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)