Hotărârea nr. 523/2007

Hotărârea 523/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru locuintă familială D+P+M si P+M str. Povârnisului nr. 34.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI C L U J - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuință familială D+P+M și P+M str. Povârnișului nr. 34

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru locuință familială D+P+M și P+M, str. Povârnișului nr. 34 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 66975/ 43/ 15.08.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuință familială D+P+M și P+M, str. Povârnișului nr. 34, beneficiar: Bojan Ioan Cosmin;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 11448/8464/15.03.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic dc Detaliu pentru locuință familială 1)+P+M și P+M, str. Povârnișului nr. 34, beneficiar: Bojan Ioan Cosmin, prin care se stabilesc reglementările privind regimul de înălțime Dparțial+P+M, amplasarea, parcarea/ gararea auto, ocuparea terenului POT= 33%, CUT= 0,6 ADC/ mp teren, precum avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 11448/8464/15.03.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 523 din 28 august 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)