Hotărârea nr. 522/2007

Hotărârea 522/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru imobil de birouri, S+P+2E+et. 3 retras, str. Ciocârliei nr. 16.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAI’ O C A

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil de birouri, S+P+2E+et. 3 retras str. Cicârliei nr. 16

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru imobil de birouri, S+P+2E+et.3 retras str. Cicârliei nr. 16 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 64587/ 43/ 06.08.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil de birouri, S+P+2E+et. 3 retras, str. Ciocârliei nr. 16, beneficiară SC MIRTEX SRL;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 35471/ 8761/ 06.06.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobil de birouri, S+P+2E+et.3 retras, str. Ciocârliei nr. 16, beneficiară SC MIRTEX SRL, prin care se stabilesc reglementările privind regimul de înălțime, amplasarea, parcarea/ gararea auto, ocuparea terenului POT= 45%, CUT= 1,6 ADC/ mp teren pentru UTR= CAI (POTmax= 80%, CUTmax= 2.4 ADC/ mp teren), precum avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 35471/8761/06.06.200 .

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.Nr. 522 din 28 august 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)