Hotărârea nr. 521/2007

Hotărârea 521/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru cinci locuinte familiale, D+P+E, Colonia Făget – zona La Lăturnita.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAP O C A

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru cinci locuințe familiale, D+P+E Colonia Făget-zona La Lăturnița

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru cinci locuințe familiale, D+P+E Colonia Făget - zona La Lăturnița - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 64542/ 43/ 06.08.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru cinci locuințe familiale, D+P+E Colonia Făget -zona La Lăturnița, beneficiară SC Mini Zoo Serv SRL;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 67243/ 7433/ 28.09.2006, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru cinci locuințe familiale, D+P+E Colonia Făget — zona La Lăturnița, beneficiară SC Mini Zoo Serv SRL, prin care se reglementează amplasarea, regimul de înălțime, accesul, indicii de ocupare a terenului POTmax= 30% și CUTmax= 0,6 ADC/ mp teren, precum avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 67243/ 7433/ 28.09.2006.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 521 din 28 august 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)