Hotărârea nr. 519/2007

Hotărârea 519/2007 - Aprobarea P.U.Z. si P.U.D. pentru imobil de locuinte D+P+4E, str. Răsăritului nr. 73.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAP O C A

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil de locuințe D+P+4E str. Răsăritului nr. 73

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. și P.U.D. pentru imobil de locuințe, str. Răsăritului nr. 73 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 65550/ 43/ 09.08.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal și Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil de locuințe, str. Răsăritului nr. 73, beneficiar: Badiu Nicolae;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 54707/ 8964/ 19.07.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobil de locuințe, str. Răsăritului nr. 73, beneficiar Badiu Nicolae, și regulamentul aferent P.U.Z., privind încadrarea funcțională, circulațiile, accesele, echiparea edilitară, amplasarea construcțiilor , regimul de înălțime maxim D+P+4E, POT= 30% și CUT= 1,6 ADC/ mp teren , precum avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 54707/ 8964/ 19.07.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.Nr. 519 din 28 august 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)