Hotărârea nr. 518/2007

Hotărârea 518/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru hală de productie si depozitare, P+E, str. Traian Vuia nr. 182A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAP O C A

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru hală de producție și depozitare, P+E str. Traian Vuia nr. 182A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară, '

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru hală de producție și depozitare, P+E, str. Traian Vuia nr. 182A- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 65553 / 43/ 09.08.2007 al Direcției urbanism prin care se propune 65aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru hală de producție și depozitare, P+E, str. Traian Vuia nr. 182A, beneficiar Rus Corin;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 39745/ 8874/ 05.07.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru hală de producție și depozitare, P+E, str. Traian Vuia nr. 182A, beneficiar Rus Corin, prin care se stabilesc reglementările privind regimul de înălțime P+E, amplasarea, parcarea/ gararea auto, ocuparea terenului POT= 56,02%, CUT= 1.12 ADC/ mp teren se încdrează în indicii zonei UTR= CM3: POTmax= 85% și CUTmax= 2,2 ADC/ mp teren, precum avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 39745/ 8874/ 05.07.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 518 din 28 august 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)