Hotărârea nr. 517/2007

Hotărârea 517/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru hală productie componente electronice S+P+E, str. Tăietura Turcului nr. 47 (Parc Tetarom).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI C L U J - N A P O C A

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru hală producție componente electronice S+P+E str. Tăietura Turcului nr. 47 (Parc TETAROM)

Consiliul local ai municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea l’.U.D. pentru hală producție componente electronice S+P+E, str. Tăietura Turcului nr. 47 (Parc TETAROM) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 65551/ 43/ 09.08.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru hală producție componente electronice S+P+E, str. Tăietura Turcului nr. 47 (Parc TETAROM), beneficiară SC COPA ELECTRONIC SRL;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 26545/ 8834/ 14.06.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂKĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru hală producție componente electronice S+P+E, str. Tăietura Turcului nr. 47 (Parc TETAROM), beneficiară SC COPA ELECTRONIC SRL, prin care se stabilesc reglementările privind regimul de înălțime S+P+E, amplasarea, parcarea/ gararea auto, ocuparea terenului POT= 49,73%, CUT= 3,13 ADC/ mp teren, precum avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 26545/ 8834/ 14.06.2007 .

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 517 din 28 august 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)