Hotărârea nr. 516/2007

Hotărârea 516/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru locuintă familială P+M, str. Viile Dâmbului Rotund – prelungire.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuință familialăP+M str. Viile Dâmbului Rotund - prelungire

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru locuință familialăP+M, str. Viile Dâmbului Rotund - pelungire - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 60019/ 43/ 09.08.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuință familialăP+M, str. Viile Dâmbului Rotund - pelungire, beneficiar: Loloș Iulian;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 97961/8189/23.01.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuință familialăP+M, str.

Viile Dâmbului Rotund - pelungire, beneficiar: Loloș Iulian, prin care se stabilesc reglementările privind regimul de înălțime P+M, amplasarea, parcarea/ gararea auto, ocuparea terenului POT= 16,6%, CUT= 0,33 ADC/ mp teren, precum avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 97961/8189/23.01.200 .

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 516 din 28 august 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)