Hotărârea nr. 515/2007

Hotărârea 515/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru locuinte unifamiliale P+E+M cuplate, str. Câmpului f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI C L U I - N A P O C A

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuințe unifamiliale P+E+M cuplate str. Câmpului fn

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru locuințe unifamiliale P+E+M cuplate, str. Câmpului fn - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 66734/ 43/ 14.08.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuințe unifamiliale P+E+M cuplate, str. Câmpului fn, beneficiari: Ncagoș Ioan, Medrea Septimiu și Popa Cristian;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 41495/8974/28.06.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuințe unifamiliale P+E+M cuplate, str. Câmpului fn, beneficiari: Neagoș loan, Medrea Septimiu și Popa Cristian, prin care se stabilesc reglementările privind regimul de înălțime P+E+M, amplasarea, parcarea/ gararea auto, ocuparea terenului POT= 23,96%, CUT= 0,72 ADC/ mp teren se încadrează în indicii zonei UTR= L3c (POTmax= 35% și CUTmax= 0,9 ADC/ mp teren), precum avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 41495/8974/28.06.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 515 din 28 august 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)