Hotărârea nr. 514/2007

Hotărârea 514/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru locuintă familială D+P+M, str. Grâului f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAP O C A

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuință familială D+P+M, str. Grâului fn

Consiliul local al municipiului CIuj-Napoca întrunit în ședință extraordinară, ■

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru locuință familială D+P+M, str. Grâului fn - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 62107/ 43/ 09.08.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuință familială D+P+M, str. Grâului fn, beneficiar Moga Radu;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 38622/8769/14.06.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuință familială D+P+M, str. Grâului fn, beneficiar Moga Radu, prin care se stabilesc reglementările privind regimul de înălțime D+P+M, amplasarea, parcarea/ gararea auto, ocuparea terenului POT= 19,95%, CUT= 0.59ADC/ mp teren se încadrează în indicii zonei (POTmax= 35% și CUTmax= 0.9 ADC/ mp teren- asimilat UTR=L3a), precum avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 38622/8769/14.06.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 514 din 28 august 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)Președinte de ședință.


. lng. Horea Ioan EJorea