Hotărârea nr. 513/2007

Hotărârea 513/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru locuintă S+P+E, str. D.D.Rosca f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI C L U J - N A P O C A

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuință S+P+E, str. D.I). Roșea fn

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.l). pentru locuință S+P+E, str. D.I). Roșea fn - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 62035/ 43/ 09.08.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuință S+P+E, str. 1).D. Roșea fn, beneficiar Costea Varga Ovidiu loan;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 21851/8804/02.05.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuință S+P+E, str. D.D.

Roșea fn, beneficiar Costea Varga Ovidiu loan, prin care se stabilesc reglementările privind regimul de înălțime S+P+E, amplasarea, parcarea/ gararea auto, ocuparea terenului POT= 4,82%, CUT= 0,10 ADC/ mp teren se încadrează în indicii zonei (POTmax= 20% și CUTmax= 0,6 ADC/ mp teren), precum avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 21851/8804/02.05.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 513 din 28 august 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)