Hotărârea nr. 512/2007

Hotărârea 512/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru trei locuinte unifamiliale însiruite P+E+M, str. George Bacovia nr. 22.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru trei locuințe unifamiliale înșiruite P+E+M str. George Bacovia nr. 22

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru trei locuințe unifamiliale înșiruite P+E+M, str. George Bacovia nr. 22 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 63248/ 43/ 09.08.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru trei locuințe unifamiliale înșiruite P+E+M, str. George Bacovia nr. 22, beneficiar Vlaicu Patriciu Dorin;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 38715/ 8869/ 28.06.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru trei locuințe unifamiliale înșiruite P+E+M, str. George Bacovia nr. 22, beneficiar Vlaicu Patriciu Dorin, prin care se stabilesc reglementările privind regimul de înălțime P+E+M, amplasarea, parcarea/ gararea auto, ocuparea terenului POT= 35%, CUT= 0.9ADC/ mp teren se încadrează în indicii zonei L3c, precum avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 38715/ 8869/ 28.06.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 512 din 28 august 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)