Hotărârea nr. 511/2007

Hotărârea 511/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru amenajări aferente blocului de locuinte T1, str. Muresului nr. 42.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI C L U J - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru amenajări aferente blocului de locuințe TI str. Mureșului nr. 42

Consiliul local al municipiului Ciuj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru amenajări aferente blocului de locuințe TI, str. Mureșului nr. 42 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 63797/ 43/ 09.08.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru amenajări aferente blocului de locuințe TI, str. Mureșului nr. 42, beneficiară: SC MINI ZOO SRL;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 42034/ 8966/ 19.07.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru amenajări aferente blocului de locuințe TI, str. Mureșului nr. 42, beneficiară: SC MINI ZOO SRL, prin care se stabilesc reglementările privind amenajare de parcări aferente mansardării blocului, precum avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 42034/ 8966/ 19.07.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 511 din 28 august 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)