Hotărârea nr. 510/2007

Hotărârea 510/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru modificarea constructie pentru realizarea unui asnamblu de trei case însiruite, str. Eugen Ionesco nr. 37C.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI C L U J - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru modificare construcție pentru realizarea unui ansamblu de trei case înșiruite str. Eugen Ionesco nr. 37C

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru modificare construcție pentru realizarea unui ansamblu de trei case înșiruite, str. Eugen Ionesco nr. 37C - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 62792/ 43/ 09.08.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru modificare construcție pentru realizarea unui ansamblu de trei case înșiruite, str. Eugen Ionesco nr. 37C, beneficiar Tăut Teodor;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 22569/8605/27.04.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic dc Detaliu pentru modificare construcție pentru realizarea unui ansamblu de trei case înșiruite, str. Eugen Ionesco nr. 37C, beneficiar Tăut Teodor, prin care se stabilesc reglementările privind regimul de înălțime P+M, amplasarea, parcarea/ gararea auto, ocuparea terenului POT= 32%, CUT= 0,7ADC/ mp teren se încadrează în indicii zonei (POTmax= 35% și CUTmax= 0,9 ADC/ mp teren- asimilat UTR=L3c), precum avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 22569/8605/27.04.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 510 din 28 august 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)