Hotărârea nr. 509/2007

Hotărârea 509/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru locuinte familiale P+E si D+P+E, str. Moricz Zsigmond nr. 7, 7A, 7B, 7C.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAP O C A

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuințe familiale P+E și D+P+E str. Moricz Zsigmond nr. 7, 7A, 7B, 7C

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru locuințe familiale P+E și D+P+E, str. Moricz Zsigmond nr. 7, 7A, 7B, 7C - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 62015/ 43/ 09.08.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuințe familiale P+E și D+P+E, str. Moricz Zsigmond nr. 7, 7A, 7B, 7C, beneficiari: Moruțan Florin și asociații;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 35890/8728/06.06.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuințe familiale P+E și D+P+E, str. Moricz Zsigmond nr. 7, 7A, 7B, 7C, beneficiari: Moruțan Florin și asociații, prin care se stabilesc reglementările privind regimul de înălțime P+E și D+P+E, amplasarea, parcarea/ gararea auto, ocuparea terenului POT= 35%, CUT= 0,9ADC/ mp teren, precum avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 35890/8728/06.06.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Președinte de ședință, Vig. Horea Ioan Flore^

5»' S/cretarul mun "V/ Ir Aiirnrar


Nr.509 din 28 august 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)