Hotărârea nr. 508/2007

Hotărârea 508/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru locuintă familială S+P+E, str. Povârnisului (aleea „A” nr. 8).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuință familială S+P+E str. Povârnișului (aleea “A” nr. 8)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru locuință familială S+P+E, str. Povârnișului (aleea “A”, nr. 8) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 62015/ 43/ 09.08.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuință familială S+P+E, str. Povârnișului (aleea “A”, nr. 8), beneficiar Raczovi Ludovic;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 38389/8724/06.06.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuință familială S+P+E, str. Povârnișului (aleea “A”, nr. 8), beneficiar Raczovi Ludovic, prin care se stabilesc reglementările privind regimul de înălțime S+P+E, amplasarea, parcarea/ gararea auto, ocuparea terenului POT= 35%, CUT= 0,9ADC/ mp teren, precum avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 38389/8724/06.06.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 508 din 28 august 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)