Hotărârea nr. 507/2007

Hotărârea 507/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru locuinte familiale înşiruite P+E+M, str. Fagului nr. 63-69.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuințe familiale înșiruite P+E+M str. Fagului nr. 63-69

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru locuințe familiale înșiruite P+E+M, str. Fagului nr. 63-69 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 65709/ 43/ 09.08.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuințe familiale înșiruite P+E+M, str. Fagului nr. 63-69, beneficiară: SC BASS DECOR SRL;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 25864/8762/06.06.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuințe familiale înșiruite P+E+M, str. Fagului nr. 63-69, beneficiară: SC BASS DECOR SRL, prin care se stabilesc reglementările privind regimul de înălțime P+E+M, amplasarea, parcarea/ gararea auto, ocuparea terenului POT= 29,85%, CUT= 0,87ADC/ mp teren (POTmax= 35%, CUTmax= 0,9 ADC/ mp teren), precum avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 25864/8762/06.06.2007

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 507 din 28 august 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)