Hotărârea nr. 506/2007

Hotărârea 506/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru locuintă unifamilială D+P+E, str. Colonia Borhanci f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuință unifaniilială D+P+E str. Colonia Borhanci fn

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară, •

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru locuință unifamilială D+P+E, str. Colonia Borhanci fn - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 65723/ 43/ 09.08.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuință unifaniilială D+P+E, str. Colonia Borhanci fn, beneficiar Pop Ioan Marius;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 47139/8826/14.06.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuință unifamilială D+P+E, str. Colonia Borhanci fn, beneficiar Pop Ioan Marius, prin care se stabilesc reglementările privind regimul de înălțime D+P+E, amplasarea, parcarea/ gararea auto, ocuparea terenului POT= 16,85%, CUT= 0,51ADC/ mp teren se încadrează în indicii zonei (POTmax= 45% și CUTmax= 1,8 ADC/ mp teren- UTR=L3c și UTR=CM3), precum avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 47139/8826/14.06.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 506 din 28 august 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)