Hotărârea nr. 505/2007

Hotărârea 505/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru trei locuinte unifamiliale însiruite D+P+E+M, str. Ion Negoitescu (zona „La Pietrari”)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI C L U ,J - NA I’ O C A

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru trei locuințe unifamiliale înșiruite D+P+E+M str. Ion Negoițescu (zona „La Pietrari”)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru trei locuințe unifamiliale înșiruite D+P+E+M, str. Ion Negoițescu (zona „La Pietrari”) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 65735/ 43/ 09.08.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru trei locuințe unifamiliale înșiruite D+P+E+M, str. Ion Negoițescu (zona „La Pietrari”), beneficiari: Coroiu Marcel și Mândrușcă Ștefan.

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 22496/8800/14.06.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru trei locuințe unifamiliale înșiruite D+P+E+M, str. Ion Negoițescu (zona „La Pietrari”), beneficiari: Coroiu Marcel și Mândrușcă Ștefan, prin care se stabilesc reglementările privind regimul de înălțime D+P+E+M, amplasarea, parcarea/ gararea auto, ocuparea terenului POT= 29%, CUT= 0,8ADC/ mp teren (POTmax= 35%, CUTmax= 0,9 ADC/ mp teren), precum avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 22496/8800/14.06.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 505 din 28 august 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)