Hotărârea nr. 504/2007

Hotărârea 504/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru centru maternal „Casa bucuriei” D+P+E+M, str. Colonia Borhanci nr. 2A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAP O C A

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru centru maternal “Casa bucuriei” D+P+E+M str. Colonia Borhanci nr. 2A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru centru maternal “Casa bucuriei” D+P+E+M, str. Colonia Borhanci nr. 2A - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 65753/ 43/ 09.08.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru centru maternal “Casa bucuriei” D+P+E+M, str. Colonia Borhanci nr. 2A, beneficiară: Asociația Creștină Caritabilă “TINERII PENTRU MISIUNE”;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 16635/8581/02.05.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru centru maternal “Casa bucuriei” D+P+E+M, str. Colonia Borhanci nr. 2A, beneficiară: Asociația Creștină Caritabilă “TINERII PENTRU MISIUNE”, prin care se stabilesc reglementările privind regimul de înălțime D+P+E+M. amplasarea, parcarea/ gararea auto, ocuparea terenului POT= 17%, CUT= 0,7ADC/ mp teren (POTmax= 45%, CUTma.x= 1,8 ADC/ mp teren), precum avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 16635/8581/02.05.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 504 din 28 august 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)