Hotărârea nr. 503/2007

Hotărârea 503/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru locuinte unifamiliale D+P+M, str. Câmpului.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAP O C A

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuințe unifamiliale D+P+M str. Câmpului

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru locuințe unifamiliale D+P+M, str. Câmpului - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 67534/ 43/ 09.08.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuințe unifamiliale D+P+M, str. Câmpului, beneficiar: Tripon Dorel;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 34410/9017/21.06.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuințe unifamiliale D+P+M, str. Câmpului, beneficiar: Tripon Dorel, prin care se stabilesc reglementările privind regimul de înălțime D+P+M, amplasarea, parcarea/ gararea auto, ocuparea terenului POTmax= 35%, CUT= 0,9 ADC/ mp teren, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 34410/9017/21.06.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 503 din 28 august 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)