Hotărârea nr. 502/2007

Hotărârea 502/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru extindere si etajare constructie multifunctională la regim de înăltime S+P+4E+et. 5 retras, str. Dimitrie Comsa.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI C L U J - N A P O C .’ A

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru extindere și etajare construcție multifuncțională la regim de înălțime S+P+4E+et. 5 retras, str. Dimitrie Comșa

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru extindere și etajare construcție multifuncțională, la regim de înălțime S+P+4E+et. 5 retras, str. Dimitrie Comșa -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 68536/ 43/ 09.08.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru extindere și etajare construcție multifuncțională, la regim de înălțime S+P+4E+et. 5 retras, str. Dimitrie Comșa, beneficiară: SC MELUX CONF SRL;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 54640/8812/05.07.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru extindere și etajare construcție multifuncțională, la regim de înălțime S+P+4E+et. 5 retras, str. Dimitrie Comșa, beneficiară: SC MELUX CONF SRL, prin care se stabilesc reglementările privind regimul de înălțime S+P+4E+et. 5 retras, amplasarea, parcarea/ gararea auto, ocuparea terenului POT= 47,5%, CUT= 229 ADC/ mp teren (UTR= CAI, POTmax= 80%, CUTmax= 2,4 ADC/ mp teren), precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 54640/8812/05.07.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 502 din 28 august 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)


Contrasemnează: