Hotărârea nr. 501/2007

Hotărârea 501/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru clădire de spatii comerciale, birouri şi locuinte, str. Romulus Vuia nr. 8-10.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI C L IJ .1 - N A 1» O C A

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic dc Detaliu pentru clădire de spații comerciale, birouri și locuințe str. Romulus Vuia nr. 8-10

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru clădire de spații comerciale, birouri și locuințe str. Romulus Vuia nr. 8-10 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 68537/ 43/ 22.08.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru clădire dc spații comerciale, birouri și locuințe str. Romulus Vuia nr. 8-10, beneficiară: SC ADAMCO GRUP SRL;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 42810/8829/21.06.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru clădire de spații comerciale, birouri și locuințe str. Romulus Vuia nr. 8-10, beneficiară: SC ADAMCO GRUP SRL, prin care se stabilesc reglementările privind regimul de înălțime S+P+3E+et.4 retras, amplasarea, parcarea/ gararea auto, ocuparea terenului POT= 50%, CUT= 2 ADC/ mp teren (POTma.x= 80%, CUTmax= 2 ADC/ mp teren), precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 42810/8829/21.06.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 501 din 28 august 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)