Hotărârea nr. 500/2007

Hotărârea 500/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru locuinte familiale însiruite P+E str. Busuiocului f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI C LUI - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic dc Detaliu pentru locuințe familiale înșiruite P+E str. Busuiocului fn

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. privind locuințe familiale înșiruite P+E, str. Busuiocului fn - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 61259/ 43/ 09.08.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuințe familiale înșiruite P+E, str. Busuiocului fn, beneficiar: Nistor Ioan;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 33488/8731/06.06.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuințe familiale înșiruite P+E, str. Busuiocului fn, beneficiar: Nistor Ioan, prin care se stabilesc reglementările privind regimul de înălțime P+E, amplasarea, parcarea/ gararea auto, ocuparea terenului POT= 32%, CUT= 0,7ADC/ mp teren (UTR= L3c, POTmax= 35%, CUT= 0,9 ADC/ mp teren), precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 33488/8731/06.06.2007 .

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 500 din 28 august 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)