Hotărârea nr. 499/2007

Hotărârea 499/2007 - Asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu S.C. Tehnofrig S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

cu S.C. Tehnofrig S.A.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu S.C. Tehnofrig S.A.- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 68822 /421/22.08.2007 al Direcției domeniului public și privat privind asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu S.C. Tehnofrig S.A.;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2, lit. b și al. 4 lit. e, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu S.C. Tehnofrig S.A., în vederea amenajării unui complex sportiv cuprinzând un număr total de 10 terenuri de tenis, sală de sport, vestiare, saună, punct alimentar pentru sportivi.

Obiectul asocierii îl constituie terenul aferent bazei sportive a S.C. Tehnofrig S.A, situat în municipiul Cluj-Napoca. în incinta Parcului Rozelor, str. Calvaria fn, în suprafață de 16706 mp., identificat cu nr. topo. 21432/4/1 (parțial), 21432/4/2, 21432/4/3, 21432/4/4, 21432/4/5, 21437 (parțial).

Art.2. Obligațiile părților:

1. S.C. Tehnofrig S.A. se obligă:

 • - să nu schimbe destinația bazei sportive;

 • - să permită practicarea sportului de către locuitorii municipiului, potrivit programului și tarifelor stabilite;

 • - să pună în funcțiune obiectivul asocierii, în termen de 12 luni de la data obținerii autorizației de construire;

 • - să nu închirieze unui alt agent economic amplasamentul care face obiectul asocierii fără acordul Consiliului local;

 • - să nu cedeze, cesioneze sau să transfere unui alt agent economic drepturile dobândite prin asociere. Iară acordul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - să nu se asocieze cu alți agenți economici în scopul exploatării amplasamentului care face „obiectul asocierii fără acordul Consiliului local;

 • - să suporte toate cheltuielile legate de realizarea, exploatarea și întreținerea obiectivului asocierii;

 • - să cedeze, cu titlu gratuit, în exploatarea exclusivă a Consiliului local, două terenuri de tenis amenajate pe amplasamentul ce face obiectul asocierii, cu dotările complete, asigurând, pe cheltuială proprie și pe toată perioada asocierii, întreținerea acestora;

 • - să execute, pe cheltuială proprie, toate lucrările de reabilitare, întreținere și bună funcționare a lacului situat în incinta Parcului Rozelor, pe toată durata asocierii;

 • - să faciliteze intrarea studenților cu o reducere de 50% din costul biletului, pe baza carnetului de student.

2 CONSILIUL LOCAL se obligă:

 • - să pună la dispoziția S.C. Tehnofrig S.A. terenul care face obiectul asocierii;

 • - să nu transfere sau să nu constituie în favoarea terților vreun drept real sau de creanță asupra terenului aportat în asociere;

 • - să faciliteze pentru S.C. Tehnofrig S.A. obținerea tuturor autorizațiilor necesare funcționării complexului sportiv, în măsura în care acestea sunt de competența Consiliului local.

Art.3. Durata asocierii este de 20 ani.

Art.4. La data încetării asocierii, S.C. Tehnofrig S.A. va preda Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca terenul care face obiectul asocierii, cu investițiile realizate.

Art.5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură, Direcția tehnică, Direcția domeniului public și privat, Direcția urbanism și Direcția economică.

Nr. 499 din 28 august 2007 ( Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)