Hotărârea nr. 498/2007

Hotărârea 498/2007 - Completarea Hotărârii nr. 133/2005 (însuşirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii nr. 133/2005 (însușirea inventarului bunurilor din domeniului public al municipiului Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 133/2005 (însușirea inventarului bunurilor din domeniului public al municipiului Cluj-Napoca) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 4966 din 28.05.2007 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune completarea Hotărârii nr. 133/2005 (însușirea inventarului bunurilor din domeniului public al municipiului Cluj-Napoca);

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă completarea Hotărârii nr. 133/2005 (însușirea inventarului bunurilor din domeniului public al municipiului Cluj-Napoca), prin includerea la secțiunea “Parcuri și zone de agrement” a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 1 Decembrie 1918 f.n., aferent Bazei sportive SCCA Constructorul, înscris în C.F. nr.1431 și C.F. nr.1473, cu numerele topo. 10736; 10737; 10783/20; 10875, în suprafață totală de 6.353 mp.

Art.II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează comisiile de inventariere, Direcția economică, Direcția domeniului public și privat și Serviciul juridic-contencios.

Nr. 498 din 28 august 2007 (Flotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)Președinte de ședință, Ing. Horea Ioap Florea


Ca