Hotărârea nr. 497/2007

Hotărârea 497/2007 - Însusirea unei documentatii cadastrale pentru întăbularea terenului si constructiei aflate în proprietatea Societătii comerciale de îmbunătătiri funciare, constructii agricole si rurale (S.C.I.F.C.A.R. SA) Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea unei documentații cadastrale pentru întăbularea terenului și construcției aflate în proprietatea Societății comerciale de îmbunătățiri funciare, construcții agricole și rurale, (S.C.I.F.C.A.R. S.A.) Cluj-Napoca,

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea unei documentații cadastrale pentru întăbularea terenului și construcției aflate în proprietatea Societății comerciale de îmbunătățiri funciare, construcții agricole și rurale (S.C.I.F.C.A.R. S.A.) Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 63889 din 17.08.2007 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune însușirea unei documentații cadastrale pentru întăbularea terenului și construcției aflate în proprietatea Societății comerciale de îmbunătățiri funciare, construcții agricole și rurale (S.C.I.F.C.A.R. S.A.) Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, art. 39 al. 2 și art. 45 din Legea

nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se însușește documentația cadastrală pentru întăbularea terenului și construcției aflate în proprietatea Societății comerciale de îmbunătățiri funciare, construcții agricole și rurale, (S.C.I.F.C.A.R. S.A.) Cluj-Napoca, terenul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cojocnei nr. 93-97, urmând a fi înscris în C.F. nou, sub nr. topo. 15922, 15919/2/2, 15920/2/2, 15924/2/2, 15930/2/2, în suprafață de 1082 mp.

Art.2. Documentația cadastrală pentru întăbularea terenului și construcției aflate în proprietatea Societății comerciale de îmbunătățiri funciare, construcții agricole și rurale, (S.C.I.F.C.A.R. S.A.) Cluj-Napoca, face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public

și privat și Serviciul juridic-contencios.


Nr. 497 din 28 august 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)
0 / Contrasemnează: v/SecretaruI municipiului,

Jr. AuroraTărmure


S.C. GEO-TOP S.R.LAnexă la Hotărâreâ nf.$4^7/2007 '


CLUJ-NAPOCA str. Măcinului nr.4

Telefon 0264-443066

Mobil 0745-364141


Cod SIRUES 128249640; Cod fiscal 2886265; ORC J12/4074/1992

RAIfTEISEN BANK cont nr. RO94 RZBR 000006000 1126520

TREZORERIA CLUJ-NAPOCA cont nr. R019TREZ2165069XXX007812

FIȘA LUCRĂRII

OBIECTIV : DOCUMENTAȚIE CADASTRALĂ PENTRU INTABULAREA


terenului și construcției aflate în proprietatea :

SOCIETATEA COMERCIALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE CONSTRUCȚII AGRICOLE ȘI RURALE (S.C.I.F.C.A.R. S.A.) INCINTA: CĂMIN NEFAMILIȘTI, Str.COJOCNEI Nr.93-97 Loc. CLUJ-NAPOCA

Jud. CLUJ

/'i


BENEFICIAR: SOCIETATEA COMERCIALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE


CONSTRUCȚII AGRICOLE ȘI RURALE (S.C.I.F.C.A.R. S.A.)

CLUJ-NAPOCA, Str.SOBARILOR Nr.36A

Jud. CLUJ

EXECUTANT: S.C. GEO-TOP S.R.L.

CLUJ - NAPOCA

2006

BORDEROU

A. PIESE SCRISE
 • 1. Cerere de recepție

 • 2. Fișa lucrării

 • 3. Borderou de piese scrise și desenate

 • 4. Memoriu tehnic

 • 5.  Declarație proprietar pe propria răspundere

 • 6. H.G.R. nr.232/1991 privind înființarea societății

 • 7. Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului nr.J 12/1559/29.05.2002

 • 8. Autorizație pentru executare de lucrări nr. 10624/501 din 19.06.1976

 • 9. Proces-verbal de recepție finală a construcției din 08.07.1976

 • 10. Confirmarea privind existența construcțiilor nr.31666/43 din 14.05.2002 emisă de Primăria Municipiului CLUJ-NAPOCA

 • 11. Adresa nr.87141 /452/15.12.2005 a Consiliului Local al Municipiului CLUJ-NAPOCA- Direcția fondului imobiliar de stat - Serviciul evidența imobile și carte funciară referitor la Legea nr. 10/2001

 • 12. Adresa nr.87141/304/15.12.2005, a Municipiului CLUJ-NAPOCA -Serviciul cameră agricolă referitor la Legea nr.247/2005

 • 13. Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M07 nr.3087 emis la data de 31.01.2006 de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și Anexa 2

 • 14. Extras C.F. nr. 108982

 • 15. Tabel de mișcare a parcelelor

 • 16. Fișa corpului de proprietate

 • 17. Valoarea de impozitare a terenului și a căminului de nefamiliști

B. PIESE DESENATE
 • 1. Plan de încadrare în zonă scara 1:5000

 • 2. Plan conform C.F. și propuneri de reparcelare scara 1:1000

 • 3. Plan de amplasament și delimitare a corpului de proprietate scara 1:500

 • 4. Relevee scara 1:100

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Denumirea lucrării:

DOCUMENTAȚIE CADASTRALĂ pentru intabulare având nr.de înregistrare : 7/2006.

 • 2. Beneficiarul lucrării;

S.C.l.F.C.A.R. S.A., Str.SOBARJLOR Nr.36A ,CLUJ-NAPOCA înființată în baza H.G.R. nr.232/1991, este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului CLUJ sub nr.J 12/1559/29.05.2002 și are Cod Unid de înregistrare 201705.

A primit CERTIFICATUL de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M07 nr.3O87' emis de

Ministerul Agriculturii,Pădurilor și Dezvoltării Rurale la data de 31.01.2006 pentru suprafața de 1082 m.p.

Cu Adresele nr.87141/452 din 15.12.2005 și nr. 87141/304 din 15.12.2005 al C.L. a! Municipiului CLUJ-NAPOCA

se confirmă că nu sunt înregistrate notificări privind revendicarea terenurilor în baza Legii nr.10/2001 și a Legii nr.247/2005.

Cu Adresa nr.31166/43 din 14.05.2002 se confirmă existența construcțiilor realizate în Municipiul CLUJ-NAPOCA,

Str.COJOCNEI Nr.93-97 de către S.C.l.F.C.A.R. S.A.

 • 3.Ecxecutantul lucrării:

S.C.GEO - TOP S.R.L., Str. MĂCINULUI Nr. 4, CLUJ - NAPOCA, autorizație O.N.C.G.C. nr.252/04.11.2002.

4,Obiectul lucrării;

Plan de amplasament și delimitare a corpului de proprietate.

-Construcția:

Nr. Crt.

Destinația

Suprafața ocupată la sol

Nr.de etaje

Nr.de camere

1

Cămin nefamiliști

594

P+4

100

Ș.Scopul lucrării:                               ‘

înscrierea în cartea funciară a terenului și construcției.

6:Amplasamentul corpului de proprietate:

Imobilul este situat în Mun.CLUJ-NAPOCA,Str.COJOCNEI Nr.93-97, trapezul L-34-48-C-b-3-l și are ca vecini la :

-NORD :Mun.CI.UJ-NAPOCA

-EST :

Mun.CLUJ-NAPOCA


-SUD : I.M.S.A.T.”ARDEAL” și Mun.CLUJ-NAPOCA

-VEST: 7. Situația juridică a corpului de proprietate:

Mun. CLUJ-NAPOCA


Situația conform Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, situația existentă în cartea funciară, propunerile de reparcelare și înscriere în cartea funciară inclusiv descrierea imobilului, sunt redate în tabelul de mișcare a parcelelor.

8.Operat iuni topo-cadastra le-efectua te:

Măsurătorile au fost executate în anul 2005 și au fost recepționate de către O.C.P.I. CLUJ cu Procesul-Verbal nr. 19072/2E/l 9.10.2005.

Planul de amplasament și delimitare s-a redactat la scara 1:500, suprafața rezultată fiind de l<?â7m.p.

Se anexează piesele scrise și desenate conform borderoului.


SITUAȚIA CONFORM CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE
ASUPRA TERENURILOR scria M07 NF.3087 și ANEXE

..//

//


INCINTA

SUPRAFAȚA m.p.

.DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETAR

CĂMIN NEFAM1L1ȘTI

Str.COJOCNEl Nr.93-97

Mun.CLUJ-NAPOCA

Jud.CLIJJ

1082

TEREN

S.C.l.F.C.A.R. S.A.

TERITORIUL CADASTRAL CLUJ

A; SITUAȚIA EXISTENTĂ ÎN CARTEA FUNCIARĂ

B) PROPUNERI DE DEZMEMBRARE ȘI REPARCELARE

Nr

Cad.

Nr.

C.F.

Nr. seric

Nr. topo.

SUPRAFAȚA

Categoria de folosința

PROPRIETAR

Teren rămas la vechiul proprietar

Teren S.C.l.F.C.A.R. S.A.

jug-

stj.p.

m.p.

Nr.topo.

Supr. m.p.

Nr.topo.

Supr. m.p.

108982

3

15922

716

Teren pentru construcție bloc de locuințe.Cămin nr.2, P+4 în str.Cojocnci

STATUL ROMÂN

15922

716

15919/2

nr.93-97

15919/2/1

15919/2/2

11

15920/2

-

-

3818

15920/2/1

3452

15920/2/2

366

15924/2

Alei și spații

15924/2/1

15924/2/2

15930/2

verzi

15930/2/1

15930/2/2

TOTAL

4534

3452

1082

1

C) PROPUNERI DE ÎNSCRIERE ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. Cad

Nr.

C.F.

Nr. scrie

Nr. topo.

SUPRAFAȚA

m.p.

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETAR

Cota

108982

15919/2/1

15920/2/1

15924/2/1

15930/2/1

3452

Alei și spații verzi

STATUL ROMÂN

1/1

15922

15919/2/2

15920/2/2

15924/2/2

15930/2/2

1082

TEREN si CONSTRUCȚIA

CI - CĂMIN NEFAMILIȘTI -fundație din beton, pereți din panouri de b.a., acoperiș tip terasă, compusă din :

 • - Parter: 1 casa scării, 1 coridor, 2 holuri, 1 cameră poartă, 1 scară interioară acces, 18 camere cu 18 holuri, 1 W.C.

cu dușuri și 1 oficiu.

 • - Etaj 1 : 1 casa scării, 1 coridor, 1 hol, 1 scară interioară acces. 19 camere cu 19 holuri, 1 W.C.

cu dușuri, 1 oficiu și 1 logie.

 • - Etaj II: 1 casa scării 1 coridor, 1 hol, 1 scară interioară acces, 19 camere cu 19 holuri, 1 W.C.

cu dușuri, 1 oficiu și 1 logie.

 • - Etaj III: l casa scării, 1 coridor, 1 hol, 1 scară interioară acces, 19 camere cu 19 holuri, 1 W.C.

cu dușuri, 1 oficiu și 1 logie.

 • - Etaj IV : 1 casa scării, 1 coridor, 1 hol, 1 scară interioară acces, 19 camere cu 19 holuri, 1 W.C.

cu dușuri, 1 oficiu și 1 logie.

S.C.I.F.C.A.R. S.A.

l/l

1

1

FIȘA CORPULUI DE PROPRIETATE

CĂMIN NEFAMIL1ȘT1 - Str.COJOCNEl Nr.93-97


jhtu-: CLUJ______

Irita’ca idminislrativ-tcritorială:

TUJ-NAPOCA

Cf c SIRUTA: 54975 :

'cc'intravi-an/extravilan: 2Nomenclatură : L - 34 - 48 — C — b— 3 — I__

Nr. sector cadastral : nr.topo. 15922, 15919/72/2, 15920/2/2, 15924/2/2 si 15930/2 /2

Nr. cadastral al corpului de proprietate . '/

Nr. carte funciară:_____________________A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categoria de folosință

Cod grupă destinație

Suprafața din măsurători (mp)

Clasa de calitate

Zona în cadrul localității

Mențiuni

1

2

3

4

5

6

7

l CC

Curți construcții

TD1

1082

Total

1082


D, Date referitoare la construcții

Nr. corp clădire / construcție

Denumire

Suprafața construită la sol (mp)

Cod grupă destinație

i Mențiuni

-

1

2

3

4

5

CI

Cămin nefamiliști

594

CL

TOTAL

594C. D< te referitoare la

.<1

Nr. c-t.

Numc/Dcnumirc proprietar

Domiciliu / Sediu proprietar

Cod Unic de înregistrare

Tipul actului de proprietate, nr. și data înregistrării / eliberării

Cod gmpă proprietate

Suprafața din act (ha sau mp)

Modul de deținere Teren / construcție

Mențiuni

Teren

Construcție

Exclusiv ‘ Indiviziune

2          r ■ ț.

3

4

5

6

7

*

10

11

1.

fad'

s.c.i.F.c^i^^vuisr^ ^certificat < '       de

;  ■ AUTORIZARE

■to.:-.;; i—:—.—a.tui 052

CLUJ-NAPOCA

W.SOBARILOR

<-m.36A

1— 1

201705

CERTIFICA r conform

H.G.834/1991

Scria M07 nr.3087

emis la data de 3 1.01.2006

PJ

1082

594

X

X

_

Data : ina i 2006:. I L l. j i'« i ■. i i i rs’


■ ii ■-ÎS'-

« tltC I Vi L! oii-. SWVMLtK lt>. x.                   Fax

l<Î' iL'.i.i

-f%


?■/. <P/. 7/


2 U<j. țS/S

CSI fcj W

-Toc l>tr<?


o •

£/

4 •


... ?y'


IRI S.C. JI'îB.FUCWE C-I1I AG S.A. GIR. SCSV/âiifF IE. 36A

,-esl

AdfcSă

Specificare

î>lr. in".

i

• Va! care

i inventar 1

1

Lata dobândirii

1

Scutire

>

1

Oats

Încetări

1

1

i

ATELIER FIERARiF-cheile b

i

i

1

1     22265359

j31.12.1996

1

io

j

1

I

1

|      BRANȘAMENTE GAZ

1

1

1

i 24785420

î

! 30.09.2000jl0v

1                                              1

i 1

<                                 i

1                                        i

i

••

I

(CABINA F'itf.IAE-cheile baci

i

1

1

2’39745

1

î51.12.1996

i

io

1

i

L

1

1

ICABIHA PORTAR-sobarilor 3

i

1

4344641

i31.12.1996

io

i

i

1

1

1

_

1

1

CĂMIN îtEFAhîliSL-cojccnei

9 » 2 i 000000

51.12.1996

(i

i

_____________________________i

1

CIAD 3 ItlVELE-sebariier 3

2475700000

31.12.1996

(1

i

i /

CLĂDIRE AIEL IERI-sobari10

1172'700000

51.12.1996

V

1 |

GRUP SOCIAL-cheik baciui

651500000

..

51.12.1996

0

1

1

HALA REPARAȚII l-cheile b

1

I

5863500000

31.12.1996

0

1

1

-

1

i

ÎMPREJMUIRE RET

i

1

1

1682268*

j

3O.u9.20OO

100

i

1

1

1

i

PLATFORMA BETON

1

1 !

17903559'

1

30.09.20001

1

100

i

i

1

1

—1

~!

i

RAMPA METAL         j

j

1

1

352196i

1

j

3v.09.2000!

j

<

0          1

1

i

1

1

i

1

~i

REZERVOR C1LIND      i

1

1

1

2562614Î

î

j

50.09.200©!

1

100 i

1

!

1

1

1

REZERVOR CÎLIHD      |

!

i i

1

/ 84V !

1

30.09.20001

!

100

i

1

i

i

1

REZERVOR CILIND       1

i

t i j

O3CMU.<

9?y?4t; j

:

'A AQ 2000| ..........!

100 1

i

1 j

i j

r“‘Tu" r-t • *i»r           •

ntiEnvbh Llt.l’iJ        •

I

j i i

9? 9?46!

[

30.09.2000!

i

1

JA'i       j

L

1

1

i

RPZERVvR C!llK!i'

»

i

1 »

1

999946Î

1

...      .,.,î...      j                j

«•. V “ . .zBi-j i         ,■

. 1

1

~T

1

REZERVOR CILIND

1

i

999946i

L

30.09.2000i100

1

J

(intravilan >

Scara : 1:500


Județul: CLUJ

Unitatea administrativ-tciitoriala: CLUJ-NAPOCA

Cod SIRUTA: 54975

Adresa corpului de proprietate^

CĂMIN NEFAM1L1STJ

Str, COJOCNEI. Nr. 93-97

Nr. cadastral a 1 c cu^ml m jle jiropriet aț c:____________


Numele si prenumele proprietarului:

S C.I.F.C.A.R. S A.

Domiciliul: Str. SOBARllXJR. Nr. 36A

CLUJ-NAIOCA

CLUJ


Localitatea Județul :420/1

587954.901

395536.60

418/1

587954.90

395536.60

414/1

587931.35

395536.60

424

587931.35

395545.70

423

587900.49

395545.70|

404

587900.49

395524.63

406/1

587913.10

395524.651

419/1

5879)34^

395521.05

420/1

587954.90

395536.60;


DE CADASTRU

Șl PUBLICITATE IMOBILIARĂ Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ciut ///•10 a          "

• fnreg.               ............data ZL:


! Funcția......


IMS.AT "ARDEAL"


5f??5O


5r7WO


Sistem de proiecție: SI ERE.0 1970 Plan <k referința : MarcaNcap»•£A iSIG. GEO-TOl’SJid


G^o.rnc

IO    oOFICIUL DE CADASTRU Șl PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ
EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

pentru

INFORMARE

Cartea funciara 108982 Localitatea Cluj

A. Partea l-a_____ ___

Nr. crt.

Nr. top :

Descrierea imobilului

Suprafața

Obse rvatii

3

15922

Teren pt construcție bloc locuințe cămin 2 P+4E , str. Cojocnei 93-97

716

11

15919/2

15920/2

15924/2

15930/2

Alei si spatii verzi

3818

B. Partea a ll-a

Nr. crt.

înscrieri privitoare la proprietate

Observații

1

Intrat cu nr. 13419/1994 , drept de proprietate in fav: STATUL Roman

5

Intrat cu nr. 8904/2007 , se noteaza respingerea cererii inreg de SC Scifcar SA pt inscriere c-tie

C. Partea a III- a

Nr.

crt

înscrieri privitoare la sarcini

Observații

Nu sunt

I

J

Certific că prezentul extras corespunde întru totul cu pozițiile în vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou

Prezentul extras de carte funciară poate fi utilizat, conform cererii, la informare

și nu este valabil la încheierea actelor autentificate de notarul public. Taxa la dosarROMANIA

ivi IN ISTE R U                                    -


In baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii.autonome și societăți comerciale și a Hotărârii Guvernului nr. 834/1991, privind stabilirea și evaluarea unor terenuri aflate in patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat,

ținând seama de propunerile comisiei pentru stabilirea și evaluarea terenurilor, constituită prin Ordinul ministrului nr ....(^?^...din...^^f^.,

in temeiulorganizare și funcționare a ministerului, mini strul..z^.d^..4^-..f?Q.-..................... emite următorul

CERTIFICAT

DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

Seri a. ..M.Q Z.nr. .3.0.87.,

pentru societatea comercială cu capital de stat, infîințaiă prin Hotărârea Guvernului nr...r^z^;.din....j^c^r^^,sub denumirea de...............,,.3^cu sediul in localitatea....................,

strada......

Suprafața de teren în proprietatea exclusivă a Societăți) Comerciale         A.d?.^;.<£'.<$...'.'^J/.este derigf^mp.,

iar suprafața, in cotă-parte indiviză, este de...?iZv?sC..mp., identi fîcate in anexa nr 2 și planurile topografice cuprinse în anexele nr. 4 și 5 dih documentația de stabilire și evaluare a terenurilor înregistrată sub nr.i^^^/^din sGGG&^Aa Oficiul de Cadastru, Geodezie și Cartografie al Județului........

MINISTRU,

’ • -s I j •<«;» i //• A » ’


■>. s>,

Și)

e- 7


ROMÂNIA

BIROUL KOTARILOR PUD’.ÎOJ ASOCIAT- CV. Bl1?1

Ci.U-! NAPOCA.           -.1 i.'.ncu nr. 9

îriC.HBIERS t


BUDUS'

CGTĂ-___________________ '-ari-are _

0-3 îaXSî CU____<7^—

pentru         /I


__lei, cu chitanța nr.pyZâsAZ A exemplare, r


lei cu bm.
.C.SCIFCAR S.A. CLUJRECAP1TULATIA SUPRAFEȚELOR

ANEXA LA CERTIFICAT SERIA M07-NR.


M.P.


4r. }rt.

AMPLASAMENT

Supraf.

Totala

Din Indiv.

Care Exclusiva

Valoare

H.G.500 /1994

Lel.RON

1.

INCINTA SEDIUL CENTRAL STR.SOBARILOR NR.36A LOC.CLUJ NAPOCA JUD.CLUJ

7.286,00

296,00

6.990,00

26.057,4682

2.

INCJNTACAMIN

NEFAMILISTI

STR.COJOCNEI NR.93-97

LOC.CLUJ NAPOCA JUD.CLUJ

1.082,00

1.082,00

4.182,0153

/

3.

INCINTA HALA REPARAȚII STR.CHEILE BACIULUI F.Nz LOC.CLUJ NAPOCA JUD.CLUJ

22.911,00

22.911,00

85.533,9742

TOTAL

31.279,00

296,00

30.983,00

115.773,4577----------------------------------------------------?' — ■ ' " - " -----------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTA-Valoarea terenului va fi actualizata in conformitate cu prevederile legale in vigoare.


ÎNTOCMIT

ECATERINA INGEAUA

(/.. fj J— .■zl.lazP-


MISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

DE ACORD SECRETAR DE STAT ■/vy;< z

NICOLAE FLÂVIU LAZIN

NOTA M07 nr.


-   '7


Ministerului

ca aceasta

sspunde tuturor cerințelor impuse de legislația in vigoare referitoare la nerea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra >ntirilor( 3 incinte) aflate in patrimoniul societății Kafata.de teren in proprietate exclusiva a societății comerciale

FCAR S.A,


m,p.


Este de 30.983,00

suprafața cota parte indiviza

296,00


identificata prin anexa 2 din documetatia de stabilire si evaluare renurilor înregistrata sub nr

19072E/1/19.12.2005


Jficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara din județul U                 Si insotite de planurile topografice cuprinse in

ixele 4 si 5 din instrucțiunile MEF nr.2665/28.02.1992 si MLPAT

C/311/28.02.92 completate cu 2154/15.10.98 si 8392/15.10.98. Darea terenurilor propuse de Comisia aprobata de M.A.P.D.R.. prin inul nr f 51/1992 ~| Este de [ 1.157.734.577-115.773,4577 RON J Lei diformitate cu HG nr.834/1991, HG nr.500/1994.Se anexeaza centralizator al

ițelor.

DIRECȚIA JURIDICA

DIRECTOR y } /

LAURENTbU.L UPU


DIRECȚIA CONSOLIDAREA PROPRIETĂȚII, REFORMA STRUCTURILOR DE EXPLOATARE SI CONSERVAREA SOLURILOR DIRECTOR

' IA NI A

IDEȚIJL CLIJJ

ONS1LIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA IRECȚJA FONDUL IMOBILIAR DE STAT

ERVICIUL EVIDENȚĂ IMOBILE, CARTE FUNCIARĂ

r. 8714;''452/15.12.2005

Către,

SCIFCAR-SA CLUJ str. Sobarilor nr. 36A Cluj-Napoca

Ca răspuns Ia cererea dvs. înregistrată Ia Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca ib nr. 87141/3/05.12.2005, prin care solicitați să vă comunicăm dacă există cerere de vendicare pentru terenurile situate în municipiul Cluj-Napoca str. Sobarilor nr. 36A, str. hei le Baciului f.n. și str. Cojocnei nr. 93-97, vă comunicăm următoarele:

Pentru imobilele de la adresele mai sus menționate nu avem înregistrate notificări ivind revendicarea lor în baza Legii nr. 10/2001.

» Referitor la revendicarea acestor terenuri în baza Legii nr. 247/2005 sau a legilor indutui funciar, urmează să primiți răspuns de la Serviciul camera agricolă, întucât este □meniul lor de activitate.


DIRECTOR,

ȘTEFANIA FERENCZ
ROMÂNIA

RIROUL NOTARILOR PUBLICI AEOCIAȚI S.V. BUDUȘAK

CLUJ-NAPOGA, P-ț£ Avram lancu nr. 5

ÎNCHEIERE OE LEGALIZARE COPIE hi.'. _' L>ȚY _

And .AQ^.Iuna___2Z_.ziu?._JX

BUDu'ȘAN S?zA;VAi:DA VALERIA noter piTTc, iagălizșz ac, as!â copie crvformo cu inscuinl prezenta! nouă____OqUOO_______

___.... _ .   ___caia are__l____pagini, colețiaiLt de t eC.'tic.-i:!   OM O   IUqUA____________.

_ lei, cu chitanța nr. [CfyO exemplare. /> rid + TVA de__      7 >
A

, CLUJ

’IUL CLUJ-NAPOCA

JL CAMERA AGRICOLĂ

'304 /15.12.2005

Către,

SCIFCAR-SA

Str. Sobarilor nr.36 A

Loc. Cluj-Napoca

i adresa dv. cu nr. 1320 din data de 05.12.2005, va comunicăm că de la adresele str. Sobarilor nr.36 A, str. Cheile Baciului f.n si str. r.93-97,nu sunt revendicate conform Legii 247/2005.

/ •

I M/AR,

SECRETAR,

IILBOC

■i

MIR^EAJORJ


SEF SERVICIU,

LEONORA HOBAN


jRGX HOVAWi.0;-. KtcltCi         S.V. DUDUȘAK

.tll’J SAF O' A, F:-î'- Avram lancu nr. 9

LEGÂt.'ZARE CCiAC          2__

.• - ^qoC h_T.E         ™ -/h-

•jUDU; ’ ’. !:"■ ' AR/j ;.A VALERiA notat Ic^aR'^z această o-toni'sA .. > înscriu! prezentat nerdă__OQvi/^O__________

care are__I_____pagini, coteționst de

- ■■ ■'•■ ••!._ Q&-.Q - -_____r—,______■

-. ••• '■••■:__ 2._____HCliahitențanr .yQ*? 10 W

1___________ore.T'pk'rc. - z

. c:^'ar;H -j TVA ci__iJf________le1 cu bm.

) MAN'IA

DII UI, CLUJ

)NlS!LI I !L.!UDETE.AN

11 O T A R A R E A N R. 226

din J7 noiembrie 2005

privind avizarea Documentațiilor de stabilire si evaluare a terenurilor aflate in patrimonial S.C. I.F.C.A.R. S.A. CLUJ, cu sediul in municipiul CLUJ-NAPOCA, stri Sobarilor nr. 36A, jud. Cluj, in vederea eliberării Certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor

Consiliul Județean Cluj:                                                     tJ

In vederea avizării Documentațiilor de stabilire si evaluare a terenurilor aflate in patrimoniul I.F.C.A.R. S.A. CLUJ, cu sediul in municipiul CLUJ-NAPOCA, str. Sobarilor nr. 36A, jud. Cluj, vederea eliberării Certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor;

Având in vedere prevederile:

II.G.R. Nr. 834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat, cu completările si modificările ulterioare

Criteriile plivind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat nr. 2665, l/C/311 din 28.02.1992 emise de MLPAT;

art. Rj4, alin. 2 din Legea 215/2001;

Fiind indeplinite prevederile art. 45 din Legea 215/2001;

In temeiul drepturilor conferite prin art. 109 din Legea administrației publice locale nr. '•/200i, cu modificările si completările ulterioare,

hotărăște:

.Art. L Se avizeaza Documentațiile de stabilire si evaluare a terenurilor aflate in patrimoniul 1.I.F.C.A.R. S.A. CLUJ, pentru incintele prezentate conform anexei care face parte integranta din zenta hotarare.

Al t. 2. Cu ducerea la indeplinire și punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotarari se redinteaza președintele Consiliului Județean prin Direcția Generala de Urbanism si societatea S.C.

 • C.A.R S.A. CLUJ.

  PREȘEDINTE,

  Marius Petr      ra  Contrasemnează,

  SECRETAR GENERAL,


  Alăriuca P  op


  Nr.

  Cir.

  Denumirea incintei

  Adresa incintei

  Suprafața incintei pentru care se solicita Certificat de Atestare a Dreptului de Proprietate .Asupra Tcrcnu rilor

  1

  Sediu! Central

  Mun. Cluj-Napoca

  Str. Sobarilor

  Nr. 36A

  Cota indiviza

  Cota exclusiva

  1

  296 mp

  6990 mp

  2

  Cămin ne fa mii iști

  Mun. Cluj-Napoca

  Str. Cojocnei

  Nr. 93-97

  1

  1082 mp    ■

  n .1

  Hala Reparații

  Mun. Cluj-Napoca

  Str. Cheile Baciului Nr. Fn.

  -

  ’K :

  22911 mp

  ROMAN1A

  JUDEȚUL CLUJ

  CONSILIUL JUDEȚEAN


  Anexa

  la JJoIararca nr. 226/2005


Contrasemnează,

SECRETAR

VÎENERAL,

Măriuca l’op