Hotărârea nr. 496/2007

Hotărârea 496/2007 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, aferent spatiului comercial, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Pasteur nr. 76.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, aferent spațiului comercial, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Pastcur nr. 76

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, aferent spațiului comercial, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. I’asteur nr. 76 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 48872 din 12.06.2007 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, aferent spațiului comercia, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Pasteur nr. 76, în favoarea noului proprietar al construcției;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, art. 39 al. 2 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se transmite dreptul de concesiune asupra terenului în suprafață de 50 mp. reprezentând cota de 'A , aferentă spațiului comercial, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Pasteur nr. 76, înscris în CF nr. 116787- Cluj, cu nr. topo.24015/S/XXXIII, 24015/S/XXXIV, 24015/S/XXXV, în favoarea S.C. “TRISOM ZORILOR” S.A.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat, Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.

Nr. 496 din 28 august 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)Secretarul municipiului, Jr. Aurora Țărmure