Hotărârea nr. 495/2007

Hotărârea 495/2007 - Întocmirea unui act aditional la contractul de concesiune nr. 25475/1994.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind întocmirea unui act adițional la contractul de concesiune nr. 25475/14.10.1994

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind întocmirea unui act adițional la contractul de concesiune nr. 25475/14.10.1994 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 56686 din 09.07.2007 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune întocmirea unui act adițional la contractul de concesiune nr. 25475/14.10.1994;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă întocmirea unui act adițional la contractul de concesiune nr. 25475/14.10.1994, având ca obiect terenul situat în cartierul Mănăștur zona str. Ion Meșter -str. Izlazului, în sensul completării obiectului concesiunii de piață agroalimentară, cu corp administrativ, spații de vânzare, atelier, amenajare parcări aferente noilor funcțiuni.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat, Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.

Președinte de ședință, Ing. Horea Ioan Florea

Nr. 495 din 28 august 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)