Hotărârea nr. 494/2007

Hotărârea 494/2007 - Concesionarea, prin încredintare directă, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 66-68, în suprafată de 27 mp, în vederea extinderii locuintei doamnei Coroian Gabriela.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind concesionarea, prin încredințare directă, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 66-68, în suprafață de 27 mp, în vederea extinderii locuinței doamnei Coroian Gabriela

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind concesionarea, prin încredințare directă, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 66-68. în suprafață de 27 mp., în vederea extinderii locuinței - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 64102 din 20.08.2007 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune concesionarea, prin încredințare directă, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 66-68, în suprafață de 27 mp., în vederea extinderii locuinței;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, art. 39 al. 2 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă concesionarea, prin încredințare directă, a terenului în suprafață de 27 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 66-68, în favoarea doamnei Coroian Gabriela, în vederea extinderii locuinței.

Art.2. Perioada concesionării este de 49 ani, iar taxa de concesionare se stabilește la suma de 200 EURO/mp.

Art.3. Se însușește Documentația pentru dezlipire, terenul ce face obiectul concesiunii urmând a fi înscris în C.F. NOU, cu nr. topo. 9693/2/2, în suprafață de 27 mp.

Documentația pentru dezlipire face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și

sc “TOPO CENAN“ sri.

Autorizația scria B nr. 479

CONTACT:

BIROU : tel/fax : 0264-561553


Anexă la Hotărârea nr. 494/2007


Adm. Ing. Nicolae Cenan tei. 0745-691974 ; 078S-167575

Ing. Ciprian Lujerdean tel. 0745-504603 ; 0788-167576

FOAIE DE PREZENTARE

DENUMIRE PROIECT :

PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI . DOCUMENTAȚIE PENTRU- DEZLIPIRE . STR. DECEBAL NR. 66-68

CLUJ - NAPOCA

BENEFICIAR:

COROIAN GABRIELA

STR. DECEBAL NR. 66-6S . AP. -

CLUJ - NAPOCA


BORDEROU DE PIESE

A. PIESE SCRISE

 • 1.  Cererea de solicitare informații și convenție

 • 2.  Cererea de recepție a documentației pentru dezlipire

 • 3. Foaie de prezentare

 • 4. Borderou de piese

 • 5. Memoriu tehnic

 • 6.  Declarație pe proprie răspundere cu privire la înstrăinarea și identificarea imobilului măsurat

 • 7.  Extras de carte funciară pentru informare

 • 8. Tabel de mișcare parcelară ;

 • 9.  Descrierea lucrărilor topografice și geodezice

 • 10. Fisa de măsurători prin metode clasice

 • 11. Calculul suprafețelor

 • 12. Dovada plății tarifelor pentru recepție și înscriere în cartea funciară

B. PJESE DESENATE

 • 1.  Plan de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire scara 1:500

 • 2. Planuri de amplasament și delimitare pentru fiecare imobil care rezulta din

dezlipire scara 1:500

 • 3. Descrierile topografice ale punctelor noi din rețeaua de îndesire și ridicareMEMORIU TEHNIC

 • 1. Denumirea lucrării : - Plan de amplasament și delimitare a imobilului având în

caietul de evidența nr .   .                                        ’

 • 2. Beneficiarul lucrării : COROIAN GABRIELA cu domiciliul în mun. CLUJ -NAPOCA , str. DECEBAL nr. 66-68 , ap. 4 , jud. CLUJ .

 • 3. Executantul lucrării : S.C. TOPO - CENAN S.R.L. , având certificatul de autorizare seria B , nr. 479.

 • 4. Obiectivul lucrării : PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMII.ARE A IMOBILULUI situat în mun. CLUJ - NAPOCA , str. DECEBAL nr. 66-68 .

 • 5. Scopul lucrării : Documentație pentru dezlipire .

 • 6. Amplasamentul corpului de proprietate : Terenul este situat in mun.

CLUJ - NAPOCA , str. DECEBAL nr. 66-68 .

 • 7. Situația juridică a corpului de proprietate : Dovada deținerii imobilului se face cu

Extras C.F. 2370

Nr. topo : 9693/2 în suprafață de 698 mp.

 • 8. Operațiuni topo - cadastrale : Pentru legarea în rețea s-a folosit punctul de coordonate cunoscute 1256 . orientat pe punctul de coordonate cunoscute 1500 . din care am determinat coordonatele punctelor 500 si 501 prin metoda drămuirii. Din aceste stații am ridicat toate punctele radiate necesare întocmirii pianului . Calculul punctelor și a suprafeței au fost efectuate pe analitic.

Sistemul de proiecție folosit "stereo 70 “.

..LAC. TQPO-CENAN S.R.

CSĂtfT. B |79

<AN.C.VCĂTRE

OFICIUL DE CADASTRU Șl

BIROUL DE CADASTRU Șl


P l’ B LICIT AT E 1M 0 BILIA RĂ.          .......................

P U B LICITATE 151OBI LI A RĂ..        ..................

DECLARAȚIE

Subsemnatul (a)                  .................................................

str ZcCc/xZîZ..........................r\...................... nrZ^’^y.^ legitimat (ă) cu CI'BI seria

f.â.Q CNP                       prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar :

imobilului situat în {adresa imobilului).................................

sub sancțiunile prevăzute de art. 292 Cod Penal, că nu am înstrăinat bunul imobil (sau o parte a acestui, și îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoar. autorizate.. .ZZ?.?Z.... .-^Z............................ a, turnătoarelor acte doveditoare

dreptului de proprietate .ZC.                    . S10?;            ..?6. Ș'3/.<2-...............................

în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastra participând la măsurătoare.

DATA

Ob Oi .


SEMNĂTURA,

C<? A^c-z

Nr. înregistrare

8072 /09.02.2007

'.AN CEL


Eliberare:14.02.07

OFICIUL DE CADASTRU Șl PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

pentru

INFORMARE

Cartea funciara cu nr. 2370 Localitatea CLUJ NAPOCA

A. Partea l-a

Nr. crt.

Nr. topografic

Descrierea imobilului

Suprafața mp

Observații

2

9693/2

TEREN CURTE IN STR DECEBAL NR 66-68

698

B. Partea a ll-a

Nr. crt.

înscrieri privitoare la proprietate

Observații

2

3

Cu nr 4911/1955 cf,drept de proprietate cu titlu de drept naționalizare ,in favoarea:

STATULUI ROMAN in favoarea

SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

C. Partea a III- a

Nr. crt.

înscrieri privitoare la sarcini

Observat

NU SUNT

Certific ca prezentul extras corespunde întru totul cu pozițiile în vigoare din cartea funciara originala, pastrata de acest biroi Prezentul extras de carte funciara poate fi utilizat, conform cererlj/ta                șl nu este valabil la încheierea acte

autentificate de notarul public.

Sa achitat tariful de 20 lei prin chitanța 4480818/2007. pt seprtclul de publicitate imobiliara cu codul nr 11P7 EXI

Red: PR

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI CU PROPUNEREA DE DEZLIPIRE

SCARA 1:500

Nr. cadastral

Suprafața nasurata

Adresa inabilului

“77-773

S=706np

STR.DECEBAL NR. 66-68

Cartea Funciara nr.

CF.NR.2370

UAT |CLUJ - NAPOCASituația actuala (inainte de dezlipire)

Situația viitoare (după dezlipire)

Nr. cad.

Suprafața

(mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

Nr. cad.,

Suprafața

(mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

I

698

CC

Teren curte in str. Decedai nr. 66-68

671

CC

Teren curte in str.

Decebal nr. 66-68

27

CC

Teren curte in str.

Decebal nr 66-68

Total

698

I

698

I

Parafa,

‘ "r - > ' <- /

CA^SCARA 1:500


Nr. cadas tral    , y

Suprafața masurata

Adresa imobilului

Tn~r^T7i

S=679np

STR.DECEBAL NR. 66-68

Cartea Funciara nr.

CF.NR.2370

UAT |CLUJ - NAPOCA

A Date referitoare la teren

Nr parcela

Categoria de folosința

Supt a fa ta

(mo>

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

1

CC

679

Total

679

B. Date retentoarclaconstractii

Cod constr.

Suprafața construita la sol mm)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

TotalINVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție "STEREO

70"                r

Pct

E(m)

N(m)

-•

3

392482.631

587747.3733 I

4

392484.592

587747.3736 i

-

5

392435.0779

587752.6759   \

12

392512.4856

587755.5839

13

392511.759

587763.2092

14

392511.5329

587766 5892

32

392516.504

587767.072

26

392516.7298

587763.6917

27

392517.9585

587751.7158

28

392533.4112

587755.0826

29

392531.8068

587774 8534

30

392515.1955

587773.1771

24

392509.7766

587772.7488

25

392510.0586

587770.5481

c

33

392503.399

587770.086

34

392503.246

587772.297

35

392502.813

587772.267

36

392503.194

587766.778

22

392498.3554

587766.4434

20

392498.5127

587764.1632

37

392491.293

587763.808

9

392490.5669

587757.5958

31

392483.71

587758.318

Suprafața totala masurata-679mp

Suprafața din act~67lmp

batx'Si0T20Q? ...

Z . •

Se confirma suprafața din măsurători si

Introtliicexfyjjnjohilului in baza de datePLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI


SCARA 1:500

Nr. cadastral , ,

Suprafața masurata

Adresa imobilului

jrTFtjt

S=679np

STR.DECEBAL NR. 66-68

Cartea Funciara nr.

CF.NR.2370

UAf |CLUJ - NAPOCA

507780
A. Date referitoare 1

a teren

Nr parcela

Categoria de folosința

Suprafața imn)

Valoare de impozitare tlei)

Mențiuni

1

CC

079

Total

079

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Valoare dc impozitare (lei)

Mențiuni

Total


inventar de coordonate

Sistem dc proiecție "STEREO 70"

Pct

E(m)

N(m)

3

392482.531

587747.3733

4

392484.592

587747.3736

5

392485.0779

537752.6759

12

392512 4656

587755.5839

13

392511 759

587763.2092

14

392511.5329

587766.5892

32    |        392516 504

587767.072

26

392516.7298

537763.6917

27

392517.9565

587751.7153

28

392533 4112

537755.0826

29

392531.8068

587774.8534

30

392515.1955

587773.1771

24

392509 7766

587772.7488

25

392510 0586

587770.5481

33

392503.399

587770 086

34

392503.246

587772 297

35

392502 813

587772.267

36

392503 194

587766.773

22

392498 3554’

587766.4434

20

392498.5127

587764.1632

37

392491.293

587763.808

9

392490.5669

587757.5958

31

392483 71

587758.318

Suprafața totalaExccutant

S.C.TOPO CENAN S.R.L

S.C. ’iATtt. B479


Data: 20 92 200'


Se confirinâ'suprafata din măsurător: si Introducerea imobilului in baza de date


'J st rub’icnșt-


Suprafața din act-67|mp'.l-


CENAN


SCARA 1:500

Nr. cadastral ,

Suprafața nasurata

Adresa inobilului

// //>/

S=27np

STR.DECEBAL NR. 66-68

jartea Funciara nr. | CE.NR.2370| UAT |CLUJ - NAPOCAA. Date rcteritoare la teren

Nr parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Valoare de impozitare

(lei)

Mențiuni

2

CC

27

Total

27

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

.-----.

Total

i


STEREO 70"

INVENTAR DE COORDONATE Sistem de

Pct

b(m)

N(m)

23

392497.9749

587771.9317

|     35

392502.813

587772.267

36

392503.194

587766.778

22

392498.3554

587766.4434


..-er

•*a o • /£ i y*.

~               1 —r

• , ~ - * * -Executant • SbC‘ țOP.O CENAN , zVut. B479

N 0 .     ... ■■■

Data : 20.(52^007—Suprafața totala masurata=27mpSuprafața din act=27mp


Se confirma suprafața din măsurători si Introducerea imobilului in baza de dateSCARA 1:500

Nr. cadastral ,.

Suprafața măsură ta

Adresa imobilului

IL L /r2-

S=27mp

STR.DECEBAL NR. 66-68

Cartea Funciara nr.

CF.NR.2370

UAT |CLUJ - NAPOCA


ROMÂNIA

PRIMĂRI A MUNICIPIULUI CLU.J-NAPOCA

DIRECT]A FONDULUI IMOBILIAR DE STA T

Str.Moților nr. 3, 400001 Cluj-Napoca. România;

Tel: +40-(0)264-59 60 30/59.69.36. interior 4520/4522 ; Fax: +40-(0j264-599.329

SERVICIUL EVIDENTA IMOBILE, CARTE FUNCIARA

NR.86043/452/22.11.2006

Către,

D-na Heredea Gabriela

Str. Decebal nr.66-63 ap.4

Cluj-Napoca

Urmare cererii dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Cluj-Napoca, sub nr.86043/45/2006, prin care ne solicitați acordul D.F.I.S. pentru executarea lucrărilor de extindere a apartamentului nr.4 din imobilul situat în Cluj-Napoca, str. Decebal nr.66-68, vă comunicăm acordul nostru favorabil cu condiția obținerii tuturor avizelor și autorizațiilor ce se impun în astfel de situații.

Menționăm ca imobilul nu este revendicat in baza Legii nr.10/2001.
Primar,

EMIL ȘOC

/  7

/ /V—

(.X

red.2ex.BETz

?l

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

COSILIUL LOCAL AL

MUN1CJP1ULUI CLUJ-NAPOCA SERVICIUL CAMERA AGRICOLĂ Nr.86044/304/ 27.11.2006.

Către,

Hcrcdea Gabriela

Str. Deccbal nr.66-68,ap.4 Loc. Cluj- Napoca

Referitor la cererea dvs. cu nr 86044/304/10.11.2006, prin care solicita eliberarea unui aviz in vederea extinderii apartamentului pe terenul Înscris iii (. 11 all Z nr.topo.Q60o,va eomunicam raptul ca acesta nu este rcx'enuic,it conform legilor fondului funciar.


SECRETAR

AURORA T/t’RA (U RE

.

SEF SERVICIU LUCACIU STEF.yN întocmit LEONOKA IIOBAN        //


A Date referitoare la terenMențiuni


Cod constr.

Suprafața construita la soi (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

Total

cLR


INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție "STEREO 70"

Pct

E(m)           |           N(m)

23

392497.9749      j      587771.9317

35

392502.813       I       587772.267

36

392503.194       I       587766.778

22

392498.3554       |      587766.4434

Dată : 20.02.2007 ''


Suprafața totala masurata=27mp


Suprafața din act=27mp


...          - Executant j

SiC.-TOI’O CENANÎ.SER.L.

C.T.77 --Aut:B479 CEN^ \*

---5---4-.


■ux ». .-P.tatate mobiliară Clyf^

"rnnri Aht?.

subinginerTABEL CU MIȘCAREA PARCELELOR -TERITORIUL MUN. CLUJ - NAPOCA

SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr.

CF

Număr

Descriere imobil

Supr.

Proprietari

Sarcini

1

1

Ser.

cad.

topo.

2370

A+2

9693/2

Teren curte în slr. Deccbal nr. 66-68

698

Cu nr. 4977/1955 cf

Drept de proprietate cu titlu de drept naționalizare , în favoarea :

Nu sunt

B2. STATULUI ROMAN în favoarea

B3. SFATULUI POPULAR AL

ORAȘULUI CLUJ

i

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________1

TOTAL SUPRAFAȚĂ

698 mp

_

SITUAȚIA PROPUSA


Nr.

Număr

Descriere imobil

Supr.

Proprietari

Sarcini

CF

cad.

topo.

Mp

2370

Iiwh

9693/2/1

Teren curte în str. Dcccbal nr. 66-68

671

Drept de proprietate cu titlu de drept naționalizare , în favoarea :

B2. STATULUI ROMAN în favoarea

B3. SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

Nu sunt

1

CF

NOU

11^

9693/2/2

Teren curte în str. Dcccbal nr. 66-68

27

Drept de proprietate cu titlu de drept naționalizare , în favoarea :

B2. STATULUI ROMAN în favoarea

B3. SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

Asupra terenului drept de concesiune pe o durata de......ani

in favoarea :

COROIAN GABRIELA

TOTAL SUPRAFAȚĂ

698 mp

-

1 f <*<-• ■

KNC^R'.L.