Hotărârea nr. 493/2007

Hotărârea 493/2007 - Rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2007, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2007, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2007, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 68962 din 23.08.2007 al Direcției economice și Referatul nr. 63891 din 2.08.2007 al Direcției tehnice, prin care se propune rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2007, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate;

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. a, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2007 pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate, prin diminuare cu suma de 5.790.000 lei conform anexelor 1, 2, 3, 4, 5 și 6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Bugetul general al municipiului Cluj-Napoca se rectifică de la suma de 769.884.964 lei, la suma de 764.094.964 lei.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Nr. 493 din 28 august 2007 ( Hotărârea a fost adoptată


cu 24 voturi)


---PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

X 1  *\ iHg-IIorea IoamȚIoreaorea


. ,,</ Contrasemnează:

^Secretarul municipiului,


jr.Aurora Țărmure


Municipiul Cluj-Napoca


Anexa 1 Ia Hotărârea nr.493/2007

RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL I»E ANUL 2007

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE ȘI ALINEATE

lei

Nr

crt

Denumire indicatori

cod

Buget 2007

Influențe

Buget rectificat 2007

A

Venituri - total, din care :

0001

580.293.450

5.632.000

574.661.450

Venituri proprii

4802

422.004.460

0

422.004.460

I.

Venituri curente

0002

478.060.628

0

478.060.628

A.

Venituri fiscale

0003

446.745.902

0

446.745.902

Al.

Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital

0004

230.111.956

0

230.111.956

1.

Impozit pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane juridice

0005

10.030.400

0

10.030.400

2.

Impozit pe venit, profit, și câștiguri din capital de la persoane fizice

Cote defalcate din impozitul pe venit

Sume defalcate din impozitul pc venit pentru echilibrarea bugetelor locale

0006

04.02.01

04.02.04

220.081.556

219.219.556

862.000

0

0

0

220.081.556

219.219.556

862.000

3.

Alte imozite pe venit, profit și câștiguri din capital

007

0

A2.

Impozit pe salarii restanțe din anii precedenți

0602

200.000

0

200.000

A3.

Impozite și taxe pe proprietate

0009

56.075.000

0

56.075.000

Impozite și taxe pe proprietate

-Impozit și taxă pe clădiri

-Impozit și taxă pe temuri

-Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbre

-Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02

07.02.01

07.02.02

07.02.03

07.02.50

56.075.000

35.260.000

5.305.000

15.500.000

10.000

0

0

0

0

0

56.075.000

35.260.000

5.305.000

15.500.000

10.000

A4

Impozite și taxe pe bunuri și servicii

ooîol

160.210.946

0

160.210.946

1.

Sume defalcate din T.V.A.

1102

140.358.990

0

140.358.990

Sume defalcate din T.V.A.pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor

Sume defalcate din T.V.A. pt. sistem, centraliz. de producere și distribuție energie termică Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.02

11.02.04

11.02.06

122.887.990

17.132.000

339.000

0

0

0

122.887.990

17.132.000

339.000

2.

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii

- taxe hoteliere

12.02

1.100.200

0

1.100.200

3.

Taxe pe servicii specifice

15.02

444.960

0

444.960

Nr cit

Denumire indicatori

cod

Buget rectificat 2007

Influențe

Buget rectificat 2007

4.

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activități

16.02

18.306.796

0

18.306.796

Impozit pe mijloacele de transport

16.02.02

11.035.000

0

11.035.000

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16.02.03

7.267.692

0

7.267.692

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

16.02.50

4.104

0

4.104

A6

Alte impozite și taxe fiscale

0011

148.000

0

148.000

C.

Venituri ncfiscale

0012

31.314.726

0

31.314.726

CI.

Venituri din proprietate

0013

19.884.161

0

19.884.161

Venituri din proprietate

30.02

19.884.161

0

19.884.161

-Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor județene

30.02.01

55.860

0

55.860

-Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenți

30.02.03

600.000

0

600.000

-Venituri din concesiuni și închirieri

30.02.05

18.928.301

0

18.928.301

- Venituri din dividende

30.02.08

300.000

0

300.000

C2.

Vânzări de bunuri și servicii

0014

11.430.565

0

11.430.565

1.

Venituri din prestări servicii și alte activități

33.02

499.765

0

499.765

2.

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02

2.551.000

0

2.551.000

3.

Amenzi, penalități și confiscări

35.02

6.254.800

0

6.254.800

4.

Diverse venituri

36.02

2.045.000

0

2.045.000

5.

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

80.000

0

80.000

II

Venituri din capital

0015

84.302.822

0

84.302.822

IV

Subvenții

0017

17.930.000

-5.632.000

12.298.000

Subvenții de la bugetul de stat

- Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor

42.02

16.910.000

0

16.910.000

de locuit

- Finanțarea cheltuielilor de capital ale unităților de

42.02.12

648.000

0

648.000

învățământ preuniversitar

42.02.14

10.212.000

0

10.212.000

  • - Sprijin financiar la constituirea familiei

  • - Subvenții pentru compensarea creșterilor

42.02.33

100.000

0

100.000

neprivizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

5.900.000

-5.632.000

268.000

- Subvenții trusou nou nascuti

42.02.36

50.000

0

50.000

Subvenții de la alte administrații

43.02

1.020.000

0

1.020.000

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanațarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă

43.02.04

1.020.000

0

1.020.000

Nr crt

Denumire indicatori

cod

Buget rectificat 2007

Influențe

Buget rectificat 2007

B

Cheltuieli - total, din care :

5002

580.293.450

-5.632.000

574.661.450

1.

Cap. 51.02 - Autorități publice

51.02

84.588.824

0

84.588.824

cheltuieli de personal

10

20.000.000

0

20.000.000

bunuri și servicii

20

49.043.824

0

49.043.824

alte transferuri

55

1.315.000

0

1.315.000

cheltuieli de capital

70

14.230.000

0

14.230.000

2.

Cap. 54.02 - Alte serv, publice generale

54.02

3.375.000

0

3.375.000

cheltuieli de personal

10

2.380.000

0

2.380.000

bunuri și servicii

20

895.000

0

895.000

fonduri de rezervă

50

100.000

0

100.000

operațiuni financiare din care, pe subcapitole:

79

0

0

0

Fond de rezervă bugetară

54.02.05

100.000

0

100.000

Fond pt. garantarea împrumut.

54.02.07

0

0

0

Servicii publice comunitare de evidenta persoanelo

54.02.10

1.925.000

0

1.925.000

Alte servicii publice generale

54.02.50

1.350.000

0

1.350.000

3.

Cap. 55.02 - Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi (dobânzi, comisioane și alte costuri privind împrumuturile)

55.02

6.820.000

0

6.820.000

4.

Cap.56.02 Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației

56.02

60.000

0

60.000

- transferuri între unități ale administrației

51

60.000

0

60.000

publice

din care, pe subcapitole:

Transferuri din bugetele locale către bugetul

560209

60.000

0

60.000

fondului de asigurări sociale de sănătate

5.

Cap. 61.02 - Ordine publică și siguranță națională

61.02

9.314.905

0

9.314.905

- cheltuieli de personal

10

6.350.000

0

6.350.000

- bunuri și servicii

20

2.399.905

0

2.399.905

- cheltuieli de capital din care, pe subcapitole:

70

565.000

0

565.000

Politia comunitară

61020304

8.249.905

0

8.249.905

Protecție civilă

610205

1.065.000

0

1.065.000

6.

Cap. 65.02 - învățământ

65.02

172.563.542

0

172.563.542

cheltuieli de personal

10

117.677.000

0

117.677.000

bunuri și servicii

20

39.618.800

0

39.618.800

asistență socială - transport elevi

57

2.305.742

0

2.305.742

alte cheltuieli - burse

59

360.000

0

360.000

- cheltuieli de capital

70

12.602.000

0

12.602.000

7.

Cap. 66.02 - Sănătate

66.02

1.955.200

0

1.955.200

bunuri și servicii

20

1.455.200

0

1.455.200

asistență socială

57

0

0

0

cheltuieli de capital din care, pe subcapitole:

70

500.000

0

500.000

Spitale

66020601

1.955.200

0

1.955.200

Alte instituții și acțiuni sanitare

66025050

0

0

0

Nr crt

Denumire indicatori

cod

Buget rectificat 2007

Influențe

Buget rectificat 2007

8.

Cap. 67.02 - Cultură, recreere și religie

67.02

31.064.200

- 850.000

30.214.200

cheltuieli de personal

10

1.200.000

0

1.200.000

bunuri și servicii

20

25.613.200

0

25.613.200

transferuri între unități ale administrației

51

350.000

0

350.000

publice

cheltuieli de capital din care, pe subcapitole:

70

3.901.000

- 850.000

3.051.000

Case de cultură

67020306

350.000

0

350.000

întreținere zone verzi

67020503

26.813.200

0

26.813.200

Alte servicii culturale

670250

3.901.000

-850.000

3.051.000

9.

Cap. 68.02 - Asigurări și asistență socială

68.02

34.885.779

0

34.885.779

cheltuieli de personal

10

15.885.980

0

15.885.980

bunuri și servicii

20

9.776.470

0

9.776.470

- transferuri între unități ale administrației publice

51

1.300.000

0

1.300.000

alte transferuri

55

340.489

0

340.489

asistență socială

57

6.582.840

0

6.582.840

cheltuieli de capital

70

1.000.000

0

1.000.000

10.

Cap. 70.02 - Locuințe, servicii și dezvoltare publică

70.02

53.325.000

-11.750.000

41.575.000

bunuri și servicii

20

21.335.000

0

21.335.000

alte transferuri

55

0

0

0

cheltuieli de capital

70

31.990.000

-11.750.000

20.240.000

11.

Cap. 74.02 - Protecția mediului

74.02

25.355.000

0

25.355.000

bunuri și servicii

20

24.200.000

0

24.200.000

cheltuieli de capital

70

1.155.000

0

1.155.000

12.

Cap. 81.02 - Combustibili și energic

81.02

53.745.000

-5.632.000

48.113.000

subvenții

40

35.900.000

0

35.900.000

transferuri între unități ale administrației publice

51

0

0

0

alte transferuri

55

17.845.000

-5.632.000

12.213.000

3.

Cap. 84.02 - Transporturi

84.02

103.241.000

+12.600.00

115.841.000

- bunuri și servicii

20

65.455.000

0

80.455.000

subvenții

40

14.881.000

+ 15.000.00

14.881.000

alte transferuri

55

13.885.000

0

13.885.000

cheltuieli de capital

70

9.020.000

0

0

-2.400.000

6.620.000


ȘEF SERVICIU BUGET, FINANCIAR, SALARIZARE, ec. MANUELA CÎMPEAN

PROIECTUL VENI I URILOR ȘI CHELTUIELILOR EVIDENȚIATE ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL RECTIFICATE PE ANUL 2007

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE,TITLURI, ARTICOLE ȘI ALINEATE


- lei -

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget rectificat 2007

Influente

Buget rectificat

2007

I

VENITURI TOTAL

000111

81.759.805

- 158.000

81.601.805

1

Taxe speciale

361106

1.713.000

- 158.000

1.555.000

2

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

361108

2.625.000

0

2.625.000

3

Fond de rulment

361110

76.121.805

0

76.121.805

4

Alte venituri

361150

1.300.000

0

1.300.000

II

CHELTUIELI TOTALE

50.11

81.759.805

-158.000

81.601.805

1

AUTORITĂȚI PUBLICE

51.11

3.050.000

0

3.050.000

- bunuri și servicii

20

100.000

0

100.000

- active nefinanciare

71

3.013.000

0

3.013.000

2

ÎNVĂȚĂMÂNT

65.11

1.642.000

0

1.642.000

-active nefinanciare

71

1.642.000

0

1.642.000

o

3

CULTURĂ, RECREERE

67.11

484.000

0

484.000

-active nefinanciare

7]

484.000

0

484.000

4

LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ

70.11

18.396.805

0

18.396.805

- bunuri și servicii

20

0

0

0

- active nefinanciare

71

18.396.805

0

18.396.805

5

PROTECȚIA MEDIULUI

74.11

200.000

0

200.000

- bunuri și servicii

20

0

0

0

- active nefinanciare

71

200.000

200.000

6

TRANSPORT

84.11

57.924.000

-158.000

57.766.000

- bunuri și servicii

20

0

0

0

- active nefinanciare

71

57.924.000

-158.000

57.766.000

ȘEF SERVICIU BUGET, FINANCIAR, SALARIZARE, Ec. MANUELA CÎMPEAN

CONSILIUL LOCAL AL

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIIII

PENTRU ANUL 2007


Anexa 3 la 1 lotararea nr.493/2007


MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nr. 70398/445/29.08.2007

INV.           mu lei

Nominalizarea pe obiective de investiții

prevederi 2007

Total

din care:

Observații

Total alte surse constituite potrivit legii

Taxa apa

laxa

salubritate

Alte surse

Buget de stat

Ordonanța 19/1994 IIG 505/1998

Credite

Bugetul local

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

IOIAL GENERAL

251.740,00

187.439,00

342,00

150,00

79.509,00

21.760,00

1.500.00

84.178,00

64.301,00

A

LUCRĂRI---------------------------

IN CONTINUARE

114.569,00

106.584,00

342, U0|

150,001

35353,00

11.436,00

1.500,00

57.803,00

7.985,00

B

LUCHAHI No!

78.911,00

62.746,00

o,oo|

0,001

32.542,00

7.899,00

0,00

22305,00

16.165,00

C

ACHIZIȚII bE Bi'M kI

SI ALTE CHELTUIELI

58.260,00

18.109,00

o.oo|

o.ooj

11.614,00

2.425,00

0,00

4.070,00

-

40.151,00

51.02

AUTOR1TAT1

PUBLICE SI ACȚIUNI GENERALE

23.508,00

9.278,00

o,oo|

o.ool

3.013,00

0,00

0,00

6.265,00

14.230,00

Lucrări in continuare

8313,00

8313,00

0.00

0,00

2.263,00

0,00

0,00

6.050,00

!!^1 1

1

Parking si biroun primărie str Molilor nr 3-7

8313,00

8 313.00

0.00

o.co

2 263,00

0,00

0,00

6 050.00

0,00

execuție

|   h jLUCRARI NOI

1.865,00

115,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00|          115,00

1.75O,OO|

1

Modernizare spatii clădire str Moților nr 5

1.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

! 100,00

execuție

2

Introducere încălzire centrala in sediul primăriei P-ta Unim nr 1-2

300.00

o.ool

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

300,00

execuție

3

Introducere încălzire centrala in sediul primăriei de cartier Manastur

100,00

6xx)l

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

100.00

execuție

4

Introducere încălzire centrala in sediul primăriei de cartier Somesem

250,00

o,oo|

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

250.00

execuție

5

Construcție cu parking P-ta Unirii nr 1 str I C Bratianu nr 13-15

115,00

115.001

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

115,00

0.00

execuție

1 c-

| Achiziții de bunuri

13330.00

850,00|

0,00

0,00

750,00

0,00

0,00

100,00

12.480,00

1

^^^^^jConcuȚșdesoluuT

2

SF. PI Modernizare spatii clădire str Moților

100,00

o.ool

0,00

0.00

o.ool

o.ool

o.ool

0.00

100.00

proiecatre

nr 5

I

3

Achiziții imobile

8.000,00

0.00

0.00

o.ool

0,00

o.ool

0,00

0,00

8 000.00

execuție

(inclusiv terenuri, exproprieri, expertize)

4

isF.PI Introducere încălzire centrala in

100.00

o.ool

0.00

O.ool

O.ool

0.00

o.oo

0.00

100.00

proiecatre

sediul primăriei P-ta Unim nr 1-2

1

1

5

si.pi mirMUijf» uwjuire wmisirm------------

40,00

o.ool

o.ool

0,00

o.oo

0.00

O.Otj

o.oo

40.00

iromrr?--------------

sediul primanei de cartier Iris

6

SF.PI Introducere încălzire centrala in sediul primăriei de cartier Marasti

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40.00

proiecatre

7

SF.PI Introducere încălzire centrala in scaiul primăriei ae cartier Manastur

40.00

0.00

0.00

0,00

O.(X)

0.00

0.00

0.00

40,00

proiectare

8

SF.PI Introducere încălzire centrala in sediul primăriei de cartier Someseni

40.00

0.00

0.00

o.oc

0.00

0.00

0.00

0.00

40.00

proiectare

1 9

Consolidare clădire P-ta Unim nr 1 -2

50,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

50.00

execuție

10

SF.P I Consolidare clădire P-ta Unim nr 1-2 inclusiv expertiza

100,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

proiectare2 270;00|«’“^21


||j jConșolidare^ladițe șu M'^2^2

12

SF.PI Consolidare clădire str Moților nr 7 inclusiv expertiza

50,00

O.OO

0.00

0.00

0,00

o.oo

0.00

0.00

50,00

proiectare

13

SF,P I Construcție cu parking P ta Unim nr I str 1 C Bratianu nr 13-15

100,00

100.00

0.00

0.1X11            o.oo

0.00

o.ool          100.00

0.00

proiectare

13

S F ,P T Modernizarea sălilor de de ședința ale Primărie i(Moților nr3

100,00

o.oo

O.OOj         O.oo

o.ool         0.00

o.ool

100.00

proiectare

14

Expertize terenuri

200,00

0.00

0.00

o.o:)

0.00

0.00

0,00

0.00

200.00

proiectare

15   |Dotări independente                                  1       3.000,00

75O,(X)|            0,(X)|          O.(K'|          75O.(M'|          0,00|            0.00|             0.00|            2 250.00|

61,02

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

565,00

0,00

0,00

0,01»

0,00

0,00

0,00

0.00

565,00| B |l-l'CHARI NOI


Porc 3


7

Mansaidarc Liceu coregrafic

1.842,00

1 842,00

0,00

0,00

1 242.00

600.00

0,00

0,00

0.00

r-      i

8

Școala loan Bob - supraetejare si extindere

400,00

400,00

(1.1)0

0,00

0.00

•1(10,00

0.00

0,00

0.00

execuție

9

Școala Emil lsac Mansardare clădire

175,00

175,00

0,00

0.00

0,00

175.00

0.00

0.00

0.00

execuție

10

Grădiniță nr 1 construire sediu ( Grădiniță nr 9 )

320,<H>

320.00

0.00

0,00

0.00

120.00

0.00

0.00

0.00

execuție

II

Grădiniță nr 32 Sediu nou

340,00

340.00

0.00

0.00

0.00

340.00

0.00

0.00

0.00

execuție

12

Campus tehnic preuniversitar

2.500,00

2 500.00

0.00

0,00

0.00

2 500.00

0,00

0.00

0.00

execuție

13

Colegiul tehnic Iransilvania

1350,00

i 35n.<x>

0.00

0.00

1 35O.(X>

0.00

0.00

0.00

execuție

C

ALi E CHELI UIELI DE

INVESTIT! 1

3.492,00

2.177,00

0,00

0,00

400,00

1.777,00

0,00

0,00

1315.00

1

Sb, PI Colegiu 1 ehme Energetic modernizare centrala termica

110.00

0.00

0.00

o.oc

0,00

0.00

0.00

0,00

110,00

proiectare

2

Expertize clădiri scoli

50,00

o.oo

O.(X)

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

50,00

proiectare

3

Expertize centrale termice

50,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

50.00

proiectare

4

PI Grădiniță nr 32 -Sediu nou

60,00

60.00| 0.00

0.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

proiectare

5

S F, P 3 Grădiniță nr ’H-Modernizare sistem mcalzire-amplasament str Pasteur

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

45.00

proiectare

6

S F. P T Grădiniță nr 55 -Mansardare clădire

50,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50.00

proiectate

7

S E.P 1 Modernizare centrala termica Liceu

50.00

6.661

0,00

0.00

6,66

0.00

0,00

0.00

50.00

proiectare

informatica Tiberiu Popoviciu

8

Grup Școlar Unirea consolidare casa scarn

115,00

0,00

0.00

o.oo

0.00

o.oo

0.00

0.00

115.00

execuție

9

S F, P T Gnjp Școlar Uimea consolidare casa scarn

35,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

35.00

proiectaic

10

S F. P 1 Grup Școlar A Boi za-modernizări^™ centrala termica

45,00

0,00

0.00

U.IX)

0,00

0.00

0.00

0.00

45.00

pioieciaie

11

SF, PI Școala Al V Voevod acoperire terasa

15,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

o.oo

0.00

15.00

proiectare

12

Si-,PI Mansardare clădire Liceu Apaczai

50.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50,00

proiectare

Janos

13

S F. P I - Școala Emil Isac-municipiul Cluj bl

75,00

75.001

0.00

0.00

0.00

75.00

0.00

0.00

0.00

pioiectaie

Mansardare clădire

14

S F, P 1 - Liceul E Pora

4 5,00

o.ool

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

45.00

pioiectaie

Mansardare clădire

15

SF.PI Școala Generala Hoțea, mim Cluj-N

50,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

50.00

proiectare

mansardare

16

S F, P I • Consolidare versant la Grup Școlar

80,00

o.ool

O.(W)

000

0.00

0.00

0.00

0.00

80,00

proiectare

Aurel Vlaicu

17

S F. P T- Extindere clădire Liceu Miliai Eminescu

70,00

0.00

0.00

000

0,00

0.00

0.00

0.00

70,00

proiectaie

18

S F. P I - Construire grădiniță cajtier centra]

75,00

75.00

0.00

0,00

75.00

0.00

0.00

0.00

proiectare

19

S F. P I- Construire grădiniță cartier Gruia

75,00

75.00

0.00

0.00

0.00

75.00

0.00

0,00

0.00

proiectare

20

SF.PI Colegiu lehnicdc I ian spoit un

125,00

().(X>

O.(X>

O.OO

0,00

O.(X)

0.00

0.00

125.00

proiectare

Transilvania modernizare centrala termica

21

S F. P 1 - Consolidare sala sport

100.00

i oo.ooj

0.00

0.00

100,00

0.00

0.00

0.00

proiectare

Liceu G Sincai

22

Consolidare sala de sport Liceu G Sincai

300,00

300.00

0.00

0.00

3000(1

0 00

0,00

0.00

0.00

proiectare

23

Expertiza. S F . P T Școala luau Bob

100,00

100.00

0.00

0.00

o,(x)

100.1)0

0.00

0.00

0.00

pioiectaie

24

Consolidare Colegiul economic Iulian Pop

600,00

600.00

0.00

0,00

O.oo

6(W),0U

0.00

0.00

0.00

proiectare

25

Consolidare Colegiul telecomunicații Augustin Maior

400,00

400,00

0.00

0.00

00(1

4IKI.00

0,00

0.00

0,00

proiectare

26

SF.P 1 -Grădiniță nr 1 constituie sediu ( Grădiniță nr 9 )

100,00

100.00

0.00

0.00

0.00

itio.oo

0.00

0.00

0.00

proiectare

Pnpc >

27

S F ,P i Campus tehnic preuniversitar

1511,00

150.00

0,00

0.00

o.oo

1 *0,00

0,00

0,00

0,00

proiectare

28

SF..P I C olegiul tehnic Iransiivama

142,00

142.00

0,00

o.co

o.oo

142.00

0.00

0,00

0,00

proiectare

29

SF, PT Grădiniță nr 16- Modernizare canalizare

25,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

25.00

proiectaie

30

SF.P I Grădiniță nr 74-Modernizare sistem de incalzire-amplasament str Zorilor nr 16

5,00

0,00

0,00

0.00

O.(H)

0,00

0,00

0.00

5.00

proiectare

| 3j |L>OI ARI INDEPENDF.N11                     |        300,00

o,oo|           o.oo|         o,oo|           o.oo|         o.oo|           o.oo|            0.00|             300.00|

66,02

'Jrr- j

SANA1A1E

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

500,00

B

LUCRĂRI NOI

170,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

170,00

1

Modernizare si extindere spatii la Spitalul Clinic Municipal

170,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

170.00

execuție

C

ACHIZIȚII Ut UUNURI

330,00

0.00

O.Ol

o.oc

0.0(1

o.or

o.on

330.00

1

S F . P T Modernizare si extindere spatii la Spitalul Clinic Municipal

130.00

0,00

0.00

O.IN)

0,00

0.00

0,00

0.00

130.0

proiectare

L l

uoiakI                                   |       2uo,no|

67,02

CULTURA. RLCRURRE NI RULIUIC---------

s

4.785,00

1.734,00

0,00

0,00

484,00

0,00

n.nnl        i.25o,oo

3.051,00

B

lUcRARI Nul------------------------

3310,00

1.250.00

0,00

0.00

100,00

0,00

0,00

1.150,00

2.060,00

1

Const. clădite pentru Filarmonica de stat Cluj-Napoca

500,00

0.0<>

0,00

000

O IH)

0.00

0.00

0.00

500.00

execulie

2

Reabilitare si redare in circuitul cultural si turistic al Bastionului Croitorilor

600,00

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

A(«0.0«'

execuție

3

Reabilitare P-ta A vi am lan cu

1.150,00

1 150.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

1 150,00

0.00

execuție

4

Amenajare patinoar artificial mobil

100,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

execuție

5

Modemizaic sala cinematograf Republica

700,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7(0.00

execuție

6

Construire complex de agiement Aqua

10,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

lO.or-

execuție

7

Reabilitare monumente Matei Corvin. Mihai Viteazu

250,00

100.00

0.00

0.00

100,00

0.00

0.00

0,00

150.00

execuție

C.

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIT!!

1.475,00

484,00

0,00

0.0)

381,00

0.00

0.00

100,00

991,00

1

S F, P T Reabilitare P-ta Avram lancu

275.00

100,00

0.(X>

(),().)

0,00

0.00

0.00

100.00

175.00

proiectare

2

SF, PT Construire clădire pentru Filarmonica de stat Cluj

700,00

384.00

0.00

O.(K)

381,00

0.00

0.00

0.00

316.00

proiectai e

3

SF, PT Reabilitare monumente Matei Corvin.

100,00

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

10n.no

proiectare

Mihar Viteazu

CAS' ITKA DE AJU10R-------------------

SOCIAL

1.000,00

0.00

0,00

o.on

0.00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

Q JAllilZ.!!!!

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

_

1    1 Dotări independente

1.000,00

0.00

0.0U

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

l OOu.uO

1

70,02

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

68.421,00

48.829,00

0.00

0,00

16.896,00

6 18,00

1.500,00

29.785,00

19.592,00

1’op.c 7

A

LUCRĂRI IN CONTINUĂRI.----------------

38.793,00

32.151,00

0,00

0,00

7.216,00

0,00

1.500,(Ml

23.435.00

6.642,00

LONUIUUL LOCAL-------------------

38.793,00

32.151,00

0,00

0,00

7.216,00

0,00

1.500,00

23.435,00

6.642,00

1

Amenajare, redimensionare piața publica Flora

1.619,00

1 619,00

0,00

o.oc

1 619.00

0.00

0.00

0,00

0.00

execuție

2

Amenajare, redimensionare piața publica

729.00

729.00

0.00

0,00

729.00

0.00

0.00

0.00

0.00

execuție

Zorilor

3

Amenajare, redimensionare piața publica

1.793,00

1.793,00

0,00

0,00

1 793.00

0,00

0.00

0.00

0,00

execuție

Hermes

4

Ansamblu de locuințe str Timișului Blajului - Rodnei

34.652,00

28 010,00

0,00

0.00

3 075,00

0.00

1 500.00

23 435.00

6 642.00

execuție

1 B

LUCRĂRI NOI----

6.n«>,on

4.700,00

0,00

0.00

0,00

<1,0(1

0,00

4.700,00

1.340,00

1

1

consiliul locaL

6.0)0,00

4.700,00

0,00

0,00

0,00

o.oo

0,00

4.700,00

1340,00

1

1

Modernizarea si extinderea iluminatului public (H.C.L 362/2001 . H C 1. 217/2002)

5.000,00

4 700.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

4 700,00

30U.O0

execuție

2

Reabilitare termica clădiri multietajate

100.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

100.00

execuție

3

Incubator de afaceri in municipiul Cluj • Napoca

80,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

80.00

execuție

4

Rampa handicapați

250.00

0.00

0.00

o.o:>

0.00

0,00

0,00

0.00

250.00

execuție

5

Centru] de informare turistica si infochioscuri

400,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

400.00

execuție

6

C asetare parau Calvaria si amenajare parcaj i

60,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

60.00

execuție

-

7

L T E Blocuri locuințe str labeiei

100,00

0.00

o.oo

0,00

0.00

0.00

6,00

0.00

100.00

execuție

8

Extindere centru întreținere si tratare câini

50,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

50.00

execuție

(

ACHIZIȚII DE BUNURI

23.588,00

11.978,00

0.00

0.00

9.680.00

648,00

0,00

1.650,00

11.610,00

I’nnr R

CONSILIUL LOCAL

23.588,00

11.978,00

0,00

0.00

9.680,00

MS.no

0.00

1.650.00

11.610.00

1 '

Harta municipiului Cluj- Napoca

1.500,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

1 500.00|pfOiectare

2

Reactualizare secțiuni harta municipiului

500,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

proiectare

3

PU2 ■ PUD pentru moAiicare PUG . PĂ I-----------

3.000.00

2 000.00

0,00

0.00

2 000.00

0,00

0.00

0,00

1 000,00

proiectare

studii de urbanism si studiu de circulație

4

Reactualizare PUG

900,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

900.00

proiectare

5

Expertiza imobile fond de stat

100,00

0.00

0.00

o.tx»

0.00

0,00

0,00

0,00

100,00

proiectare

6

Consolidare si reabilitare imobile iond de stat

HCL 243/1998, IICL 34/1998

100,00

0,00

0.00

O.(X)

0.00

0.00

0.00

0,00

100.00

execuție

7

Dotări urbane

11.680,00

6 680,00

0.00

0,00

6 680.00

0,00

0.00

0.00

5 000,00

9

Achiziții corpuri si elemente de iluminat public

500.00

500.00

0.00

0,00

6.00

0,00

0.00

500.00

o.ooj

10

S F. P T Modernizare iluminat public

1.000.00

900.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

900.00

lOO.OOjproiectare

11

C onsolidare terenuri in zonele care prezintă pericol de alunecare

1.500,00

1 000.00

0.00

0.00

1 000,00

0,00

o.oo

0.00

500.00[execuție

12

SF.P 1 Consolidare terenuri in zone care prezintă pericol de alunecare

300,00

0,00

0.00

0.00

O.(X)

0.00

0.00

0.00

300.00|Pfoiectare

13

S F, P I Ansamblu de locuințe su 1 imisuiui Blajului Rodnei

250,00

250.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

250.00

0.00|Pr9,cc,arc

14

SF.P I Casetare parau ( ai varia si amenaj

parcau

1.000,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

1 000.00|pro'tctarc

15

SF.P 1 .PUD.PUZ-C onslruirc blocuri locuințe destinate închirierii

200,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

200.00|P’oiectare

16

sl-,1* 1 .BUD.FUZ- L11 blocuri locumie str Taberei

95,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

95.00|P’Oiectare

Pn«»c 9

18

S F, P I Adăpost temporar pentru

50.00

0.0(1

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

50.00|P,oiectare

victimele violentei in familie

0,00|Pro’«tarc

2

Amenajare puncte pentru colectarea DeE"

200,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

200.00

execuție

c

ACH1Z.I1II I)E BlINURÎ

255,00

0,00

0,00

O,1XI|            0,00

0,00

0,00

0,00

25S.OO

1

1

Studii si avize pentru amenajare puncte gospodaresi

5,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

o.oo

0,00

S.uO

pioirct.ue

2

SF. PI Viabiiizarc Canalul Morii

50,00

0.00

0.00

0.00

o.oo

0,00

0.00

0.00

50.00

proiectate

3

Elaborare harți de zgomot si hani strategice de zgomot conform Lege 137/1995

200,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

2<X).O0

proiectate

81.02.

coMbusi ikllL Si ej^ergiL

( obiective R-A.T.)

12.213,00

I 1.500,00

0,00

0,00

0,00

11.500,1X1

0.00

0.00

713.00

A

LIVRĂRI IN CONTINUĂRI

11.449,00

10.736.00

0,00

0,00

0,00

10.736,00

0,00

0,00

713,00|

1

Modemizare/automatizare centrale termice

10.121,70

10 121.70

0,00

o.oo

0,(X)

Iu 121.70

0.00

0.00

0.00

execuție

2

Reabilitare rețea apa fierbinte aferenta C i Z Someș Nord

61430

614.30

0.00

0.00

0,00

(11430

0,00

0.00

0,00

execuție

3

Modernizare rețele termice aferente program de reabilitare străzi

713,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

713.01)

execuție

LUCRĂRI NOI

764,(M)

764,00

11.00

0,110

(I.IHI

761,0(1

0,00

0,00

0,001

1

Reabilitare sistem de termoficare rambursare credite externe

764,00

764,00

0,00

o.co

0,00

764 <K)

0.00

0.00

0.00

execuție

84,02

TRANSPORTURI

îi'Al-' • '        .                   *

125.149,00

104.644,00

342,00

0,00

57.424,00

0.00

0,00

46.878,00

20.505.00

1 A

Lucrări in continuare

54.58 1,00

54.484,00

342,00

0,00

25.824,00

0,00

0,00

28.318,00

100,001

1

Modernizare străzi conform H C L 5/2004 pentru 19 obiective

17.870,00

17 820.00

0.00

0.00

11 500.00

0.00

0.00

4 320.00

50.00

execuție

2

îmbunătățire circulație auto pe Calea Turzn-sensuri giratorii

500.00

500.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

500.00

0.00

execuție

3

Centun ocolitoare a municipiului

21.824,00

21 774.00

0.00

0.00

12 324,00

0.00

0.00

9 450,00

50,00

execuție

4

Modemizare strada Milton Lchrer si Posada

2.495,00

2 495,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

2 495.00

0,00

execuție

5

Modemizare strada Eugen lonesco

470,00

470.00

0,00

0.00

o.oo

0.00

0.00

470.00

0.00

execuție

6

Modemizare strada Meteor

1.010,00

1 010.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

1 010.00

0.00

execuție

7

Modemizare strada Jupiter

610,00

610.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

610,00

0.00

cxccutic

8

Modernizare strada (uliu Kîâniu

446.00

446.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

446 OH

0.00

execuție

9

Modemizare strada Bolyai

146.00

146.00]           0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

146.0(1

0.00

execuție

10

Modernizare strada Ilermann Oberth

188.00

188.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

188.00

0.00

execuție

Pîipr I I

11

Modernizare Aleea Padm

614,00

614.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

614.00

0.00

execuție

12

Modernizare str Șiretului

560,00

560.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

560.00

0.00

execuție

13

Modernizare str Bucegi

2.862,00

2 862.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

2 862.00

0.00

execuție

Modernizare pod str Scortanlor

15,00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

I5.00

O.OOjexecutie

15

Mod Str Maramureșului si străzi adiacente

4.974,00

4 974.00

312.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4 632.00

0.00

execuție

Conform H C L 522/2000

3

Implementarea managementului de ti alic prin mod /ext sistemului de semaforizare aciuai

5.500,00

2 000.00

0,00

0,00

2 000.00

0.00

0.00

0.00

3 5<*O.O»

execuție

4

Modernizare si amenajare pietonal a Bulevardului Eroilor si P-ta Unirii

12.000,00

12 000.00

0.00

0.00

1 ooo.on

0.00

0.00

5 ooo.on

0.00

execuție

5

Modernizare str Baba Novac

700,00

600,00

0.00

600.UO

0.00

0.00

o.ou

lOO.uG

execuție

I 6

Modernizare str Crinului

700,00

600.00

0.00

0,00

600.00

<).<X>

0,00

lOO.OU

execuție

7

Modernizare Aleea Godeanu

1.400,00

1 300,00

0.00

0.00

u00.no

0.00

0,00

wo.on

execuție

8

Modernizare str Actorului

1.400,00

1 300.00

0.00

0.00

"nu,oo

O.on

0.00

600.00

100.00

execuție

9   | Modernizare str Teleorman

2.200,00

2 100,00

o.oo|         0.00

900 00

O.CX)

0.00

1 200.00

ion.no

execuție

IO

Modernizare str Cofocnci

1.500,00

1 400.00

0.00

0.00

7<hj.o(‘

0 (X)

0.00

7(K).«X>

KXi.UO

execuție

Modernizare str Dambovitei

1.400.00

1 300.00

0.00

0.00

600.00

O.tX)

0.00

700.no

100.00

tT 1

12

Modernizare str Tamavelor

700,00

6OO.(X>

0.00

0.00

GQO.On

O.(MI

0.00

0.00

100.HU

execuție

13

Modernizare str. Parang

2.500,00

2 400,00

0.00

0.00

900.00

('(•0

0.00

1 500.00

ÎOU.09

execuție

14

Modernizare str Paris

3.500,00

3 400.00

0.00

0,00

1 ‘■Kio.00

0.00

0.00

1 500.00

l(H).OH

execuție

15

Modernizare str Marasesti

1.000,00

900,(Xl

0.00

0.00

‘XJO.IMi

000

0.00

O.lX»

ItW).(X)

execuție

16

Reabilitare drum capat strBrancusi-Colonia Borhanci

35,00

0.00

0.00

0.00

u.uo

0.00

0.00

0.00

35.00

execuție

17

Modernizare străzi

5.040,00

4 740.00

0.00

0.0(1

? 800.00

0.00

o.oo

1.94(1.00

300.00

execuție

18

Garaj public subteran P-ta Mihai V iteazu

8.600,00

8 500.00

0.00

0.00

8 500.1X1

0.00

0.00

0,00

100.00

execuție

|-------prrrur---------------------------------

3385,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00|          3385,00

1

1

Modernizare linie de tramvai si trama stradala

2.850.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

2 S5O.I

execuție

2

Modernizare acționare electnca ia tramvaie prin montare choppere

535,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

535.00

execuție

1 c

AC Jll/.l 111 DL UUNUKI

14.505,00

2.620,00

0,00

o.oo

400,00

0,00

0.00

2.220,00

1 1.885,00

1

1

Consiliul local

4.005,00

2.620,00

0,00

0,00

400,00

0,00

0.00

2.220,00

1385,00

1

S F. P i Modernizare si amenajare pictonal

620,00

620.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

620.00

0.00

proiectare

a Bulevardului Eroilor si P-ta Unirii

2

S 1. P1 Modernizare străzi (rest obiective)

2.000.00

1 90U.00

o.oo

0.00

■100.00

0.00

0.00

i soo.oti

100.00

pi cuectaie

3

S F. P T Modernizare pasaje pietonale subterane

«5.00

0.00

0,00

0.00

o.oo

0.00

0.00

o.oo

gx.Oii

piuicctaic

—3—

SF.PI C onstnictie cu parking

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50.00

0.00

proiectare

str Ion Meșter f n

—5—

Sb.P 1 Proiectare, consultanta in vederea implementării managementului de trafic prin mod /ext sistemului de semafonzare actual

6OO,OO|             SO.tX)

1

0.00

0 (Ml

0.00

0,00

0.00

50.00

550.00

proiectare

—5—

S P F ,S F Pasaj subteran Calea Motilor-B-dul 21 Decembrie 1989

200,00

0.00

0.00

O.(X)

o.oo

0,00

0.00

0.00

200.00

proiectare

7

SF, PI Garaj public subteran P-ta Mihai Viteazu

450,00

0,00

0,00

000

0,00

0,00

0,00

0,00

450.00

proiectare

|KAllJc                                                  |       1O.S<MI,(M>|                0,0<>|            O,Ofl|          O.OO]            <>,00|          0,<Ml|            0,00|             0,00|           IO.5OO.UO|

1    | Dolari independente                                  |      10.500,00

o.ooj             0.0l>|           0,<Ml|              <>.0l>|            (l.ot'l             0,<X>|               o.oo]


4

SF,PT Amenajare patinoar artificial mobil

50,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

50.00

proiectare

5

SF.PTReabilitare si redare m circuitul cultural si turistica] Bastionului Croitorilor

100,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

I00.fr)

proiectare

6

Expertize monumente

50,00

o.oo

0.00

o.co

0,00

0.00

0,00

0.00

50.00

proiectare

7

SF.PT Modernizare sala cinematograf Republica

100,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

100.00

proiectare                     1

8

SF.PT Construire complex de agrement Aqua

50,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

50,00

proiectare                     |

9

SF.PT Muzeul de speologie

50,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

5li 00

proiectare


| 68,02 |AS1(JIIRAR1 }>1 ÂSIS1LNI Â SOCIALA'
8

Concurs soluții

10,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00


lO.Oolpro’eciare


ISF.PT Centru de vârstnici


50.00SO.OOlproiectare


19

SF.PT- Reabilitare termica clădiii

648,00

648.00

0.00

0,00

0,00

64R,(X)

0.00

0,0020

S F ,P T Extindere centru întreținere si tratare câini

100,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

proiectate

21

SF.PT. Rampe handicapați

5.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

0,00

0.00

5.00

pioicciaie

22

Audit sistem de iluminat

100,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

_

100.00

proiectare

74,02

PUOltl'llA MEDIIXIJI r

-1 :-'z'

1355,00

200,00

0,00

150,00

50.00

o.oo

0,00

0,00

1.155,00

A

Lucrări in con i inuarE

700,00

200.1X1

0.00

150,00

50,0111          0,00

0,00

0,00

500,00

1

1

Amenajare puncte gospodărești HCL 195/1997 , HCL 555/2001

600,00

150.00

0,00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

450.00

execuție

2

Închidere si pasivizare rampa de deșeuri Pata Rat

100,00

50.00

0,00

0,00

50.00

0,00

0.00

0,00

execuție

1 B

LlIl'UARI NOI------------------------------

400,00

0,1X1

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

o.oo

400.00

1

1

Modernizare puncte gospodărești

200,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

200.1X

execuție(),<>(>[

56,(>60,0()|"

| B jl.ucrari noi

|( onsilil local

52.675,00

47.540,00|           0,00|         0,00|     3l.2(»0,00|         0,(M)|           0,00 j       16.340.00]           5.I35,6o[

l

Reabilitare poduri conform

H C L. 5/2004 pentru 3I de obiective

3.000,00

2 900.00

0.00

0,00

I 900,00

0,00

0,00

I 000.00

100.00

execuție

2

Modernizare pasaje pietonale subterane

l .500,00

l 500.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

I 500.00

o.HO

execuție


PRIMAR EMIl, BOC


DIREC TOR TEHNIC
SET SERVICIU IIORU POPESCUPase II


PROIECTUL BUGETULUI ÎMPRUMUTURILOR INTERNE

RECTIFICAT PE ANUL 2007

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE ȘI ALINEATE


- lei -

Nr. crt.

Denumire indicatori

Cod

Buget 2007

Influențe

Buget rectificat 2007

I

CREDITE INTERNE

5007

84.178.000

0

84.178.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

84.178.000

0

84.178.000

ACTIVE NEFINANCIARE

71

84.178.000

0

84.178.000

1.

AUTORITĂȚI PUBLICE

5107

6.265.000

0

6.265.000

Active nefinanciare

71

6.265.000

0

6.265.000

2.

CULTURĂ,RECREERE

6707

400.000

0

400.000

Active nefinanciare

71

400.000

0

400.000

3.

LOCUINȚE,   SERVICII   Șl

DEZVOLTARE PUBLICĂ

7007

19.185.000

0

19.185.000

Active nefinanciare

71

19.185.000

0

19.185.000

4.

TRANSPORTURI, din care:

8407

58.328.000

0

58.328.000

Active nefinanciare

71

58.328.000

0

58.328.000

ȘEF SERVICIU BUGET,

FINANCIAR, SALARIZARE Ec. MANUELA CÎMPEAN

PROIECTUL BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE

NERAMBURSABILE RECTIFICAT PE ANUL 2007

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE ȘI ALINEATE

DIRECTOR ECONOMIC,ȘEF SERVICIU BUGET, FINANCIAR,SALARIZARE, Ec. MANUELA CÎMPEAN


- lei -

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget 2007

Influențe

Buget rectificat 2007

I

VENITURI TOTALE

000108

11.503.709

0

11.503.709

Donații din străinătate

4408

0

0

0

De la guverne străine

440802

11.503.709

0

11.503.709

II

CHELTUIELI TOTALE

5008

11.503.709

0

11.503.709

Autorități publice

5108

10.255.947

0

10.255.947

Asigurări și asistență socială

6808

1.247.762

0

1.247.762

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII RECTIFICAT PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2007


- lei -

Nr.

crt.

Denumire indicatori

Cod

Buget 2007

Influențe

Buget rectificat 2007

I

VENITURI TOTALE

000110

12.150.000

0

12.150.000

1.

Venituri curente

0010

11.800.000

0

11.800.000

2.

Subvenții pt.instituții publice

4310

350.000

0

350.000

II

CHELTUIELI TOTALE

5010

12.150.000

0

12.150.000

1.

învățământ

6510

11.650.000

0

11.650.000

2.

Cultură, recreere și religie

6710

500.000

0

500.000

- Casa Municipală de Cultură

67100306

500.000

0

500.000

- Cinematograful Republica

671050

0

0

0

ȘEF SERVICIU BUGET, FINANCIAR, SALARIZARE,

Ec. MANUELA CÎMPEAN