Hotărârea nr. 491/2007

Hotărârea 491/2007 - Suspendarea activitătii de autorizare a teximetriei pe raza municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE privind suspendarea activității de autorizare a taximetriei pe raza municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind privind suspendarea activității de autorizare a taximetriei pe raza municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 66585/421/14.08.2007 al Direcției domeniului public și privat privind suspendarea activ lății de autorizare a taximetriei pe raza municipiului Cluj-Napoca;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 14 al Legii nr. 265 din 19 iulie 2007 - pentru modificarea și completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere și art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă suspendarea activității de autorizare a taximetriei pe raza municipiului Cluj-Napoca până la stabilirea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a numărului maxim de autorizații taxi în municipiul Cluj-Napoca.

Art. 2, Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat și Direcția economică.

Nr. 491 din 14 august 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)