Hotărârea nr. 490/2007

Hotărârea 490/2007 - Aprobarea cofinatătii de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca a proiectului „Cresterea Capacitătii de Răspuns a Comitetului local pentru situatii de Urgentă si a Managementului de prevenire a situatiilor de urgentă”, din Fondul de Modernizare pentru Dezvoltarea Administratiei la Nivel Local III-IV, Linia de buget: Phare 2005 RO-2005/017-555.01.03.05.01 si Phare 2006 RO-2006/018-147.01.03.02.03

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cofinanțării de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca a proiectului “CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE RĂSPUNS A COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ȘI A MANAGEMENTULUI DE PREVENIRE A SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ”, din Fondul de Modernizare pentru Dezvoltarea Administrației la Nivel Local III-IV, Linia de buget:

PHARE 2005 Ro - 2005/017-553.01.03.05.01 și PHARE 2006 Ro - 2006/018-147.01.03.02.03,

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanțării de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca a proiectului “CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE RĂSPUNS A COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ȘI A MANAGEMENTULUI DE PREVENIRE A SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ”, din Fondul de Modernizare pentru Dezvoltarea Administrației la Nivel Local III-IV, Linia de buget: PHARE 2005 Ro - 2005/017-553.01.03.05.01 și PHARE 2006 Ro - 2006/018-147.01.03.02.03 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 65871/463/09.08.2007 al Biroului Mass Media, Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea cofinanțării de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca a proiectului “CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE RĂSPUNS A COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ȘI A MANAGEMENTULUI DE PREVENIRE A SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ”, din Fondul de Modernizare pentru Dezvoltarea Administrației la Nivel Local III-IV, Linia de buget: PHARE 2005 Ro - 2005/017-553.01.03.05.01 și PHARE 2006 Ro - 2006/018-147.01.03.02.03;

Văzând avizul comisiei de specialitate,

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 8000 RON (echivalentul în lei a 2500 EUR la cursul Info Euro pe luna august 2007) de la bugetul local, pentru cofinanțarea proiectului “CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE RĂSPUNS A COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ȘI A MANAGEMENTULUI DE PREVENIRE A SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ”, din Fondul de Modernizare pentru Dezvoltarea Administrației la Nivel Local III-IV, Linia de buget: PHARE 2005 Ro - 2005/017-553.01.03.05.01 și PHARE 2006 Ro - 2006/018-147.01.03.02.03 de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Direcția învățământ, cultură.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nr. 490 din 14 august 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)


Anexa B. Bugetul proiectului "CncȘTEREA CAPACITĂȚII DE RĂSPUNS A COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ Șl A MANAGEMENTULUI DE PREVENIRE A SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ"

Buget inițial

Cheltuieli

Unitate

# unități

Cost unitar (în EUR)

Costuri(în

EUR)2

1. Resurse umane

1.1 Salarii (cost total, personal local)3

1.1.1 Personal tehnic

1.1.1.1 Coordonator proiect (Solicitant) (0,4*12 luni)

pe lună

4,8

562

2697,6

1.1.1.2 Asistent coordonator proiect (Solicitant) (0,4*12 luni)

pe lună

4,8

520

2496

1 1.1.3 Asistent proiect (Partener) (0,2*12 luni)

pe lună

2,4

316,1

758,64

1.1.2 Personal administrativ/auxiliar

pe lună

0

0

0

1.1.2.1 Informatician (Solicitant) (0,4*4 luni)

pe luna

1,6

169

270,4

1 1.2.2 Contabil expert financiar (Solicitant) (0,4*12 luni)

pe luna

4,8

562,5

2700

1.2 Salarii (cost total, personal din afara tării, internațional)

0

0

0

1.3 Diurna pentru deplasări/călătorii4

0

0

0

1.3.1 In afara țării (personalul proiectului)

0

0

0

1.3.2 In tara (personalul proiectului)

0

0

0

1.3.3 Participanți la seminarii/conferințe 5

Subtotal Resurse umane

8922,64

2. Transport6

nu e cazul

2.1 Transport internațional

0

0

0

2.2 Transport local7

0

0

0

Subtotal Transport

0

3. Echipamente si bunuri8

3.1 Achiziție de vehicule

3.1.1 Achiziție de autovehicul tip VAN

pe buc

1

50000

50000

3.1.2 Achiziție ATV

pe buc

2

4000

8000

3 1.3 Achiziție remorca monoax

pe buc

1

1500

1500

3.2 Mobila, echipamente, computere, etc.

3.2.1 Laptop

pe buc

1

2000

2000

3.2.2 Modem

pe buc

1

50

50

3.2.3 Telefon mobil

pe buc

“T

1000

1000

3.2.4 Camera video digitala

pe buc

1

800

800

3.2.5 Camera foto digitala

pe buc

1

600

600

3.2.5 Aplicații software specifice

pe buc

1

5000

5000

3.2.6 Licența operare Windows si oftice

pe buc

1

500

500

3.3.Componente/echipament pentru utilaje, instrumente punct mobil operativ

3.3.1 Sirena

pe buc

1

300

300

3.3.2 Girofar

pe buc

1

200

200

3.3.3 Proiector halogen pe stativ si cablu alimentare

pe buc

4

50

200

3.3.4 Portavoce electronica

pe buc

1

300

300


Anexa B. Bugetul proiectului "C.^ȘTEREA CAPACITĂȚII DE RĂSPUNS A COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ Șl A MANAGEMENTULUI DE PREVENIRE A SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ"

Buget inițial

Cheltuieli

Unitate

# unități

Cost unitar (în EUR)

Costuri(în

EUR)2

3.3.5 Antena telefonie mobila montata pe autovehicul

pe buc

1

*1000

1000

3.3.6 Consola conectare telefonie fixa

pe buc

1

100

100

3.3.7 Generator curent alternativ 220 V

pe buc

1

3000

3000

3.3.8 Consola distribuție curent (similar)

pe buc

1

100

100

3.3.9 Cârlig remorcare

pe buc

1

200

200

Subtotal Echipamente si bunuri

74850

4. Costuri birou local proiect11

nu este cazul

4.1 Costuri pentru vehicole

pe total

0

0

0

4.2 Chiria pentru birouri

0

4.3 Consumabile pentru birou

0

4 4 Alte servicii (tel./fax, electricitate/incalzire, intretinere)

pe total

0

0

0

Subtotal Costuri birou local proiect

0

5. Alte costuri, servicii12

5.1 Publicații

5.2 Studii, cercetare

5.3 Costuri de audit14

pe total

1

4960

4960

5 4 Costuri de evaluare

0

5.5 Traduceri, interpreți

0

5.6 Servicii financiare (costuri pentru garanții bancare, etc.)

0

5.7 Costul conferințelor/seminariilor13

0

5.8 Acțiuni pentru vizibilitatea proiectului

pe total

1

500

500

Subtotal Alte costuri, servicii

5460

Anul 1

Cheltuieli

Unitatea de

Număr

Cost unitar (in EUR)

Costuri (in EUR)

măsură

de unitati

6. Altele

6.1 Cursuri de training

0

0

0

Subtotal Altele

0

7. Subtotal costuri directe proiect (1-6)

89232,64

& Contingency (buget de rezerva) (maximum 5*70 din costuri directe eligibile aferente proiectului)

4461,632

9. Total costuri eligibile aferente proiectului (7+8)

93694,272

10. Costuri administrative(maximum 7% din lina 7, total costuri directe proiect)

5800,12

11. Total costuri eligibile proiect (9+10)

99494,39

inițial

Anexa B. Bugetul proiectului "C,.cȘTEReA CAPACITĂȚII DE RĂSPUNS A COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ Șl A MANAGEMENTULUI DE PREVENIRE A SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ"

Cheltuieli

Unitate

# unități

Cost unitar (în EUR)

Costurifîn

EUR)2

1. Bugetul trebuie să acopere toate costurile eligibile aferente proiectului, nu numai contribuția Autorității Contractante. Toate liniile bugetare trebuie defalcate în componente individuale. Numărul de unități pentru fiecare componentă trebuie specifica

RĂSPUNS A COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ Șl A MANAGEMENTULUI DE PREVENIRE A SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ"

Buget inițial

Cheltuieli

Unitate

# unități

Cost unitar (în EUR)

Costuri(in

EUR)2

2. Buqetul va fi întocmit în Euro.

3. Dacă personalul nu este angajat cu normă întreagă în proiect, procentul din norma întragă trebuie indicat în descrierea liniei buqetare și reflectat în numărul de unități (nu în costul unitar).

4 Indicați țara unde se angajează costurile de subzistență și rata aplicabilă (care nu trebuie sa depășească nivelele aprobate de Comisia Europeană). în cadrul procedurilor Phare, costurile de subzistentă (per diem) includ costurile pentru cazare, masă ș

5. Indicați punctul de plecare si destinația.

6. Costuri de achiziție sau de închiriere.

7. Specificați. Nu se accepta lump sums (suma globala)

8. indicați aici când s-a subcontractat in intregime

9. costurile de audit sunt obligatorii

10. se utilizează numai cu aprobare scrisa de la AC

Nota bene: Beneficiarul este singurul responsabil de corectitudinea informațiilor financiare prezentate mai sus

Surse de finanțare preconizate

Suma EUR

Procent din total %

Contribuția financiara a aplicantului

10664

10,72%

Contribuția din partea comisiei solicitata prin aceasta cerere

88072

88,52%

Contribuția(ii) din partea altor Instituții Europene sau State M<

Contribuții de la alte organizații:

Nume

Condiții

Instituția Prefectului Județului Cluj

758,64

0,8%

TOTAL CONTRIBUȚII

11422,64

11,48%

Venituri directe generate de proiect

0

0

TOTAL GENERAL

99494,39

100,00%