Hotărârea nr. 489/2007

Hotărârea 489/2007 - Aprobarea cofinantării de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca a proiectului „Directia Evidenta Persoanelor – Dezvoltare si Modernizare”, din Fondul de Modernizare pentru Dezvoltarea Administrativă la Nivel Local III-IV, Linia de buget: Phare 2005 RO-2005/017-333.01.03.05.01 si Phare 2006 RO-2006/018-147.01.03.02.03

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea cofinanțării de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca a proiectului “DIRECȚIA EVIDENȚA PERSOANELOR - DEZVOLTARE ȘI MODERNIZARE”, din Fondul de Modernizare pentru Dezvoltarea Administrației la Nivel Local III-IV, Linia de buget: PHARE 2005 Ro - 2005/017-553.01.03.05.01 și PHARE 2006 Ro - 2006/018-147.01.03.02.03,

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanțării de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca a proiectului “DIRECȚIA EVIDENȚA PERSOANELOR -DEZVOLTARE ȘI MODERNIZARE”, din Fondul de Modernizare pentru Dezvoltarea Administrației la Nivel Local III-IV, Linia de buget: PHARE 2005 Ro - 2005/017-553.01.03.05.01 și PHARE 2006 Ro - 2006/018-147.01.03.02.03 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 65869/463/09.08.2007 al Biroului Mass Media, Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea cofinanțării de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca a proiectului “DIRECȚIA EVIDENȚA PERSOANELOR - DEZVOLTARE ȘI MODERNIZARE”, din Fondul de Modernizare pentru Dezvoltarea Administrației la Nivel Local III-IV, Linia de buget: PHARE 2005 Ro - 2005/017-553.01.03.05.01 și PHARE 2006 Ro -2006/018-147.01.03.02.03;

Văzând avizul comisiei de specialitate,

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 16000 RON (echivalentul în lei a 5000 EUR la cursul Info Euro pe luna august 2007) de la bugetul local, pentru cofinanțarea proiectului “DIRECȚIA EVIDENȚA PERSOANELOR - DEZVOLTARE ȘI MODERNIZARE”, din Fondul de Modernizare pentru Dezvoltarea Administrației la Nivel Local III-IV, Linia de buget: PHARE 2005 Ro - 2005/017-553.01.03.05.01 și PHARE 2006 Ro - 2006/018-147.01.03.02.03, de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca. conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Direcția învățământ, cultură.


Nr. 489 din 14 august 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Anexa B. Bugetul proiectului "DIRECȚIA DE EVIDENȚA PERSOANELOR - DEZVOLTARE Șl MODERNIZARE"

Anul

Costuri (Cheltuieli)

Unitatea de măsură

Număr de unități

Cost unitar (în EUR)

Costuri (in

EUR)2

1. Resurse umane

1.1 Salarii (cost total, personal local)3

pe lună

1.1.1 Personal tehnic

pe lună

1.1.1.1 Coordonator proiect (Solicitant) (0,4*12 luni)

pe lună

4,8

226

1084,8

1.1.1.2 Asistent coordonator proiect (Solicitant) (0,4*12 luni)

pe lună

4,8

557

2673,6

1.1.1.3 Asistent proiect (Partener) (0,2*12 luni)

pe lună

2,4

316,1

758,64

1.1.2 Administrativ/ personal auxiliar

pe luna

0

1.1.2.1 Informatician (Solicitant) (0,4*4 luni)

pe luna

1,6

345

552

1.1.2.2 Contabil - Expert financiar (Solicitant) (0,4*12 luni)

pe luna

4,8

523

2510,4

1.2 Salarii (cost total, personal din afara tării, internațional)

pe lună

0

1.3 Diurna pentru deplasări/călătorii4

pe lună

0

1.3.1 In afara țării (personalul proiectului)

0

1.3.2 Local (personalul proiectului)

pe zi

0

1.3.3 Participanți la seminarii/conferințe 5

pe zi

0

Subtotal Resurse umane

7579,44

2. Transport5

2.1 Transport internațional

pe zbor

0

2.2 Transport local

pe lună

0

Subtotal Transport

0

3. Echipamente și bunuri6

3.1 Achiziționare sau închiriere de vehicule

pe vehicul

1

30000

30000

3.2 Mobilier, calculatoare/birotică

50

100

5000

3.2.1 Calculatoare (inclusiv licențe Windows și Ms Office)

buc.

10

1400

14000

3.2.2. Imprimante

buc.

3

400

1200

3.2 3 Scanner

buc.

2

360

720

3.2 4. Aparate foto digitale

buc.

5

300

1500

3.2.5. Sistem de supraveghere, sistem alarmă

buc.

1

3500

3500

3.2.6. Infochioșc

buc.

1

4000

4000

3.2.7. Mobilier sală de așteptare

buc

1

1500

1500

3.3 Piese de schimb/echipamente pentru mașini, utilaje

0

3.4 Altele (vă rugăm specificați)

0

3.4.1. Soft special pentru infochioșc

buc.

1

1000

1000

Subtotal Echipamente și bunuri

62420

t. Sediu local/costuri aferente proiectului7

4.1 Costuri vehicule

pe lună

0

4.2 Costuri execuție la corpul de clădire str. Moților nr. 5-7

0

0

0

4.3 Consumabile - rechizite de birou

pe lună

0

4.4 Alte servicii (telefon/fax, electricitate/incălzire, întreținere)

pe lună

0

Subtotal Sediu local/costuri aferente proiectului

0

5. Alte costuri, servicii7

5.1 Publicații8

0

5.1.1. Pliante

buc.

300

1

300

5.1.2. Afișe

buc.

100

5

500

5.2 Studii, cercetări8

0

5.3 Costuri pentru audit9

pe lună

1

4200

4200

5.4 Costuri pentru evaluare

pe lună

0

5.5 Traduceri, interpreți

pe lună

0

5.6 Servicii financiare (costul garanțiilor bancare etc.)

pe lună

12

40

480

5.7 Costuri pentru conferințe/seminarii8

0

5.8 Activități de promovare/Acțiuni pentru asigurarea vizibilității proiectului

. o

Subtotal Alte costuri, servicii

5480

Anul 1

Cheltuieli

Unitatea de măsură

Număr de unități

Cost unitar (in EUR)

Costuri (in EUR)

6. Altele

06.1. Cursuri perfecționare

pe persoană

32

250

8000

6.1. Cursuri ECDL

pe persoană

8

225

1800

6.2. Curs de limba engleză

pe persoana

12

250

3000

Subtotal Altele

12800

7. Subtotal costuri directe aferente proiectului (1.-6.)

88279,44

8. Contingency (buget de rezerva) (maximum 5% din 7., costuri directe eligibile aferente proiectului)

4413,972

9. Total costuri eligibile aferente proiectului (7+ 8)

92693,412

10 Administrative max 7% din7

6179,56

11. Total eligibil9+10

98872,97

1. Bugetul trebuie să acopere toate costurile eligibile aferente proiectului, nu numai contribuția Autorității Contractante. Toate liniile bugetare trebuie defalcate în componente individuale. Numărul de unități pentru fiecare componentă trebuie specifica

2. Bugetul va fi întocmit în Euro.

3. Dacă personalul nu este angajat cu normă întreagă în proiect, procentul din norma întragă trebuie indicat în descrierea liniei bugetare și reflectat în numărul de unități (nu în costul unitar).

4. Indicați țara unde se angajează costurile de subzistență și rata aplicabilă (care nu trebuie sa depășească nivelele aprobate de Comisia Europeană). în cadrul procedurilor Phare, costurile de subzistentă (per diem) includ costurile pentru cazare, masă ș

5. Indicați punctul de plecare si destinația.

6. Costuri de achiziție sau de închiriere.

7. Specificați. Nu se accepta lump sums (suma globala)

8. indicați aici când s-a subcontractat in intregime

9. costurile de audit sunt obligatorii

10. se utilizează numai cu aprobare scrisa de la AC

Nota bene: Beneficiarul este singurul responsabil de corectitudinea informațiilor financiare prezentate mai sus

Surse de finanțare preconizate

Suma

Procent

EUR

din total

%

Contribuția financiara a aplicantulu

11820,8

11,96%

Contribuția din partea comisiei solicitata prin aceasta cerere

86293,53

87,28%

Contribuția(ii) din partea altor Instituții Europene sau State Membre UE

Contribuții de la alte organizații:

Nume

Condiții

Instituția Prefectului Județului Cluj

758,64

0,77%

TOTAL CONTRIBUȚII

12579,44

12,72%

Venituri directe generate de proiec

0

0

TOTAL GENERAL

98872,97

100%