Hotărârea nr. 487/2007

Hotărârea 487/2007 - Aprobarea cofinantării de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca a proiectului „Dezvoltarea capacitătii de implementare a strategiei de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca”, din Fondul de Modernizare pentru Dezvoltarea Administratiei la nivel local III-IV, linia de buget: Phare 2005 RO-2005/017-555.01.03.05.01 si Phare 2006 RO-2006/018-147.01.02.03.01

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cofinanțării de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca a proiectului “DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA”, din Fondul de Modernizare pentru Dezvoltarea Administrației la Nivel Local III-IV, Linia de buget: PHARE 2005 Ro - 2005/017-553.01.03.05.01 și PHARE 2006 Ro -2006/018-147.01.03.02.03

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanțării de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca a proiectului “DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA”, din Fondul de Modernizare pentru Dezvoltarea Administrației la Nivel Local III-IV, Linia de buget: PFIARE 2005 Ro - 2005/017-553.01.03.05.01 și PHARE 2006 Ro - 2006/018-147.01.03.02.03 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 65868/09.08.2007 al Biroului Mass Media, Integrare Europeană, prin care se propune aprobarea cofinanțării de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca a proiectului “DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA”, din Fondul de Modernizare pentru Dezvoltarea Administrației la Nivel Local III - IV, Linia de buget: PHARE 2005 Ro - 2005/017-553.01.03.05.01 și PHARE 2006 Ro -2006/018-147.01.03.02.03;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 3200 RON (echivalentul în lei a 1000 EUR la cursul Info Euro pe luna august 2007) de la bugetul local, pentru cofinanțarea proiectului “DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA” din Fondul de Modernizare pentru Dezvoltarea Administrației la Nivel Local III-IV, Linia de buget: PHARE 2005 Ro - 2005/017-553.01.03.05.01 și PHARE 2006 Ro - 2006/018-147.01.03.02.03, de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Economică și Direcția învățământ, cultură.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nr. 487 din 14 august 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)


Anexa B. Bugetul proiectului "Dezvoltare a capacitatilor de implementare a Strategiei de dezvoltare a Municipiului Cluj-Napoca"

Buget inițial

Cheltuieli

Unitate

# unități

Cost unitar (in EUR)

Costuri(în EUR)2

1. Resurse umane

1.1 Salarii (cost total, personal local)3

1.1.1 Tehnic

pe lună

0

1.1.1.1 Coordonator proiect (Solicitant) (0,4*12 luni)

pe lună

4,8

727,5

3492

1.1.1.2 Asistent coordonator proiect (Solicitant) (0,4*12 luni)

pe lună

4,8

562,8

2701,44

1.1 1.3 Asistent proiect (Partener) (0,2*12 luni)

pe lună

2,4

859

2061,6

1.1.2 Administrativ/ personal auxiliar

pe zi

0

1.1.2.1 Informatician (Solicitant) (0,4*4 luni)

pe zi

1,6

523,7

837,92

1.1.2.2 Expert financiar (Solicitant) (0,4*12 luni)

4,8

274

1315,2

1.2 Salarii (cost total, personal din afara tării, internațional)

1.3 Diurna pentru deplasări/călătorii4

1.3.1 In afara țării (personalul proiectului)

pe zi

0

0

0

1.3.2 Local (personalul proiectului)

1.3.3 Participanți la seminarii/conferințe5

Subtotal resurse umane

10408,16

2. Transport6

2.1. Transport internațional

pe zbor

6

300

1800

2.2 Transport local7

pe lună

12

430

5160

Subtotal Transport

6960

3. Echipamente si bunuri8

3.1 Mobila, echipamente, computere, etc

0

0

0

3.1.1. Statie de lucru (PC)

pe buc

4

800

3200

3.1.2. Sursa de tensiune neintreruptibila (UPS)

pe buc

3

510

1530

3.1.3. Imprimanta Laser

pe buc

1

1800

1800

3.1.4. Sistem de operare Windows OEM

pe pachet

5

480

2400

3.1.5 Copiator

pe buc

1

1000

1000

3.1 6 Laptop

pe buc

1

1000

1000

Subtotal Echipamente si bunuri

10930

4. Costuri birou local proiect11

4.1. Costuri pentru vehicole

0

0

0


Anexa B. Bugetul proiectului "Dezvoltare a capacitatilor de implementare a Strategiei de dezvoltare a Municipiului Cluj-Napoca"

Buget inițial

Cheltuieli

Unitate

# unități

Cost unitar (în EUR)

Costuri(în EUR)2

4.2. Chiria pentru birouri

0

0

0

4.3. Consumabile pentru birou

0

0

0

4.2 Alte servicii (tel./fax, electricitate/incalzire, intretinere)

0

0

0

Subtotal costuri birou local proiect

0

0

0

5. Alte costuri, servicii12

5.1. Publicații

pe total

0

0

0

5.1.1 Ghid

pe buc

500

2

1000

5.2. Cercetare

pe total

7

1700

11900

5.3. Costuri de audit14

pe total

1

4000

4000

5 4. Costuri de evaluare

pe total

0

0

0

5.5 Traduceri, interpreți

pe total

0

0

0

5 6 Servicii financiare (costuri pentru garanții bancare, etc.)

pe total

0

0

0

5.8. Acțiuni pentru vizibilitate

pe total

0

0

0

5 8.1 pliante + afișe

pe total

1500

0,5

750

5 8.2 conferințe de presa

pe total

3

250

750

Subtotal Alte costuri, servicii

18400

Anul 1

Cheltuieli

Unitatea de

Număr

Cost unitar (in EUR)

Costuri (in EUR)

măsură

de unitati

6. Altele

6.1. Cursuri de training

pe total

0

0

0

6.1.1 cost cursuri

pe total

11

1500

16500

6.1.2 cost workshopuri

pe total

7

1000

7000

Subtotal Altele

23500

7. Subtotal costuri directe proiect (1-6)

70198,16

8. Contingency (maximum 5% din lina 7, total costuri directe proiect)

3509,908

9. Total costuri eligibile proiect (7+ 8)

73708,07

10. Costuri administrative (max 7% din linia 7)

4913,87

11. Total eligibil (9+10)

78621,94

1. Bugetul trebuie să acopere toate costurile eligibile aferente proiectului, nu numai contribuția Autorității Contractante. Toate liniile bugetare trebuie defalcate în componente individuale Numărul de unităti pentru fiecare componentă trebuie specifica

2. Bugetul va fi întocmit în Euro.

3. Dacă personalul nu este angajat cu normă întreagă în proiect procentul din norma întragă trebuie indicat în descrierea linie bugetare și reflectat în numărul de unități (nu în costul unitar).

Anexa B. Bugetul proiectului "Dezvoltare a capacitatilor de implementare a Strategiei de dezvoltare a Municipiului Cluj-Napoca"

Buget inițial

Cheltuieli

Unitate

# unități

Cost unitar (în EUR)

Costuri(în EUR)2

4. Indicați țara unde se angajează costurile de subzistență și rata aplicabilă (care nu trebuie sa depășească nivelele aprobate de Comisia Europeană). în cadrul procedurilor Phare, costurile de subzistență (per diem) includ costurile pentru cazare, masă ș

5. Indicați punctul de plecare si destinația.

6. Costuri de achiziție sau de închiriere.

7. Specificați. Nu se accepta lump sums (suma globala)

8. indicați aici când s-a subcontractat in intregime

Anexa B. Bugetul proiectului "Dezvoltare a capacitatilor de implementare a Strategiei de dezvoltare a Municipiului Cluj-Napoca"

Buget inițial

Cheltuieli

Unitate

# unități

Cost unitar (în EUR)

Costuri(în EUR)2

9. costurile de audit sunt obligatorii

10. se utilizează numai cu aprobare scrisa de la AC

Nota bene: Beneficiarul este singurul responsabil de corectitudinea informațiilor financiare prezentate mai sus

Surse de finanțare preconizate

Suma

Procent

EUR

din total

%

Contribuția financiara a aplicantului

9346,56

11,89%

_

Contribuția din partea comisiei solicitata prin aceasta cerere

67213,78

85,49%

Contribuția

(ii) din partea altor Instituții Europene sau State Membre UE

Contribuții de la alte organizații:

Nume    | Condiții

Instituția Prefectului Județului Cluj

2061,6

2,62%

TOTAL CONTRIBUȚII

11408,16

14,51%

Venituri directe generate de proiect

0

0

TOTAL GENERAL

78621,94

100%