Hotărârea nr. 486/2007

Hotărârea 486/2007 - Suportarea din bugetul local, trecerea pe cheltuieli si plata către SC Nervia Center SRL Cluj-Napoca a sumei de 17.850 lei reprezentând cheltuieli de judecată, în baza Deciziei Civile nr. 823/2007 a Curtii de Apel Cluj.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind suportarea din bugetul local, trecerea pe cheltuieli și plata către SC NERVIA CENTER SRL CLUJ-NAPOCA a sumei de 17.850 RON reprezentând cheltuieli de judecată, în baza Deciziei Civile nr. 823/2007 a Curții de Apel Cluj

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind suportarea din bugetul local, trecerea pe cheltuieli și plata către SC NERVIA CENTER SRL Cluj-Napoca a sumei de 17.850 RON, reprezentând cheltuieli de judecată, în baza Deciziei Civile nr. 823/2007 a Curții de Apel Cluj - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 58753/41/16.07.2007 ai Direcției economice prin care se propune suportarea din bugetul local, trecerea pe cheltuieli și plata către SC NERVIS CENTER SRL Cluj-Napoca a sumei de 17.850 RON, reprezentând cheltuieli de judecată în baza Sentinței Civile nr. 823/2007 a Curții de Apel Cluj;

Reținând prevederile art. 274 și 312 din Codul de procedură civilă si ale art. 1053 din Codul civil;

Având avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Atr.l- Se aprobă suportarea din bugetul local, trecerea pe cheltuieli și plata către SC NERVIA CENTER SRL Cluj-Napoca a sumei de 17.850 RON reprezentând cheltuieli de judecată în baza Deciziei Civile nr. 823/2007 a Curții de Apel Cluj.

Art.2- Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Serviciul juridic, contencios.

Nr. 486 din 17 iulie 2007

( Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)