Hotărârea nr. 485/2007

Hotărârea 485/2007 - Aprobarea contractului de finantare de către Creditcoop Casa Centrală Agentia Cluj-Napoca a unei părti din obiectivul de investitii Garaj public subteran P-ta. Mihai Viteazu.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea contractului de finanțare de către CREDITCOOP CASA CENTRALA AGENȚIA CLUJ-NAPOCA a unei părți din obiectivul de investiții

Garaj public subteran P-ța Mihai Viteazu

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea contractului de finanțare de către CREDITCOOP CASA CENTRALĂ AGENȚIA CLUJ-NAPOCA a unei părți din obiectivul de investiții “Garaj public subteran P-ța Mihai Viteazu” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 58733 din 16.07.2007 al Direcției economice și al Direcției tehnice, prin care se propune aprobarea contractului de finanțare de către CREDITCOOP CASA CENTRALĂ AGENȚIA CLUJ-NAPOCA a unei părți din obiectivul de investiții “Garaj public subteran P-ța Mihai Viteazu”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin (7) lit. a) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă contractul de finanțare, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează executivul primăriei să semneze contractul de finanțare.

Art.3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Direcția tehnică.

Nr.485 din 17 iulie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


< X N       Ing. Horea Ioan Floj;ea

\       a


Contrasemneză: Secretarul municipiului Jr. Aurora Tărmure


Anexă Ia Hotărârea nr. 485/2007

CONTRACT DE FINANȚARE

Nr.........../.............2007

Părțile contractante

Art. 1 - CRED1TCOOP CASA CENTRALĂ AGENȚIA CLUJ-NAPOCA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Aleea Peana, nr. 17, ap.22 înregistrată la O R C. sub nr. J 40/8830/1996, cod fiscal 14923650, cod IBAN nr. R034CRC01313001300000000 deschis la BNR Sucursala Cluj, reprezentată prin Valentin Cimpoiu director și Marius Cîmpan contabil șef, numită în continuare Finanțator,

Și

Consiliul local al Municipiului Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Moților, nr 1-3, județul Cluj, reprezentat prin Emil Boc -primar și Olimpia Moigrădan - director economic, în calitate de beneficiar, numit în continuare Beneficiar.

Obiectul contractului

Art. 2 - (1) Obiectul contractului îl constituie finanțarea unei părți a proiectului „Garaj subteran în zona verde P-ța Mihai Viteazu”, suma alocată reprezentând contravaloarea construirii a două locuri de parcare (din totalul de 362 locuri de parcare ce vor fi construite), cu lucrările adiacente rezultate la recepția lucrărilor.

  • (2) Locurile dc parcare finanțate conform prezentului contract vor fi date în folosință gratuită, exclusivă și nerestricționată a Creditcoop Casa Centrală Agenția Cluj-Napoca, ori a proprietarilor ulteriori, pe o perioada de 5 ani de la data punerii in funcțiune a obiectivului.

  • (3) Acordarea sumelor către Beneficiar se face în tranșe, pe bază de documente justificative, respectiv situații de lucrări recepționate de către Beneficiar, în acord cu studiul de fezabilitate, cu lucrările adiacente rezultate la recepția lucrărilor (Universitatea Tehnică, nr. 10510/13.06.2006), în termen de 30 de zile de la prezentarea documentelor justificative. Orice eventuală depășire a costurilor proiectului va fi acceptată de Finanțator numai pe baza unei fundamentări adecvate, însușite prin semnarea unui act adițional la acest contract.

  • (4) La solicitarea fiecărei tranșe. Beneficiarul se obligă să prezinte Finanțatorului un raport privind stadiul realizării proiectului, din punct de vedere fizic și financiar, precum și documentele justificative.

Art. 3 - Suma reprezentând finanțarea va fi virată din contul Finanțatorului în contul Beneficiarului potrivit legii, ea reprezentând exclusiv costurile aferente proiectului, costuri stabilite în mod legal și contractual cu executanții proiectului.