Hotărârea nr. 484/2007

Hotărârea 484/2007 - Alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2007 pentru achizitionarea apei plate, în vederea distribuirii către populatie pe perioada zilelor caniculare.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2007 pentru achiziționarea apei plate, în vederea distribuirii către populație pe perioada zilelor caniculare

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2007 pentru achiziționarea apei plate, în vederea distribuirii către populație pe perioada zilelor caniculare - proiect din ințiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 337 din 17.07.2007 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2007, pentru achiziționarea apei plate în vederea distribuirii către populație pe perioada zilelor caniculare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2007 pentru achiziționarea apei plate, în vederea distribuirii către populație pe perioada zilelor caniculare.

Art, 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică, Direcția învățământ, cultură; Direcția patrimoniu propriu și Direcția poliției comunitare.Nr. 484 din 17 iulie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)