Hotărârea nr. 483/2007

Hotărârea 483/2007 - Prelungirea unor contracte de închiriere, conform anexei.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ NAPOCA

HOTĂRÂRE privind prelungirea unor contracte de închiriere, conform anexei

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Nicoleta Postolache, Tudor Radu Pușcaș. Alexandru Cordoș, Mihai Sandu și Somogyi Gyula;

Analizând Referatul nr. 1706 din 12.07.2007 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune prelungirea duratei de închiriere a unor contracte de închiriere;

Reținând prevederile H.G. nr. 1275/2000 privind Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr.l 14/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. “c” și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuințele situate în imobile revendicate prevăzute în lista anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Durata închirierii este până la soluționarea revendicării, dar nu mai mult de un an de data adoptării hotărârii.

Contractele inceteaza de drept la data predării spațiului către revendicator.

Art.3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.


Nr. 483 din 17 iulie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 483/2007

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Direcția fondului imobiliar de stat


ȘEF SERVICIU,

GHEORGHE CHIRILEAN


NR.

CRT.

TITULAR CONTRACT DE

ÎNCHIRIERE

ADRESA LOCUINȚEI

DATA AVIZ COMISIE MIXTĂ

1.

POP IOAN

MOȚILOR NR. 56, AP. 3

11.07.2007

2.

PILLI ELISABETA ILDIKO

REPUBLICII NR. 26, AP. 4

11.07.2007

3.

BALLI ECATERINA

REPUBLICII NR. 7, AP. 13, M.

11.07.2007

4.

MIHEȘAN LIGIA

MOȚILOR NR. 20-22, AP. 1

11.07.2007

5.

SPRÂNCEANĂ ALA

IULIU MANIU NR. 1, AP. 2

11.07.2007

6.

BOLOHAN MIHAELA

TRAIAN NR. 29, AP. 4

11.07.2007

7.

SZOCS IULIA

REGELE FERDINAND NR. 16,

AP. 4

11.07.2007

DIRECTOR.

ȘTEFANIA GABRIELA FERENCZ