Hotărârea nr. 482/2007

Hotărârea 482/2007 - Prelungirea unor contracte de închiriere, conform anexei.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea unor contracte de închiriere, conform anexei

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Nicoleta Postolache, Tudor Radu Pușcaș. Alexandru Cordoș, Mihai Sandu și Somogyi Gyula;

Analizând Referatul nr. 1703 din 12.07.2007 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune prelungirea duratei de închiriere a unor contracte de închiriere;

Reținând prevederile H.G. nr. 1275/2000 privind Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr.l 14/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. “c” și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuințele de serviciu situate în imobile revendicate, prevăzute în lista anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Durata închirierii este până la soluționarea revendicării, dar nu mai mult de un an de la data adoptării hotărârii.

Contractele inceteaza de drept la data predării spațiului către revendicator.

Art.3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.

Nr. 482 din 17 iulie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)Anexă la Hotărârea nr.482/2007

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Direcția fondului imobiliar de stat

NR.

CRT.

TITULAR CONTRACT DE

ÎNCHIRIERE

ADRESA LOCUINȚEI

DATA AVIZ COMISIE MIXTĂ

1.

BÂLC HOREA

str.Burebista nr. 12-14 ap. 3

11.07.2007

2.

FAZACAS MARIETA

str.Horea nr. 66 ap. 3

11.07.2007